İK'YA DAİR

Çalışan Bağlılığı Yaratma

Kuruma bağlı bir çalışan profili yaratmak, bir üstünlük ve rekabet unsurudur. Bunu sağlamanın en temelinde, ‘’insancıl’’ bir yaklaşımla çalışanların fikir ve görüşlerine önem verip değerlendirmenin önemi yatar. Bununla beraber ‘’mutlu çalışan’’ politikası da göz önünde bulundurulmalıdır. Çalışanların bağlılığını kazanmaya çalışırken, onların mutluluğuna öncelik verilip rahat, güvenli ortamlarda çalışma imkanları sunulmalı, Şu da bilinmeli ki, motivasyonun çalışan bağlılığını güçlendirdiği ve işyerindeki üretkenliklerini %12 oranında artırmakta etkilidir. Mutlu çalışanlar, ortak hedeflere yönelik bir ekiple çalışırken daha etkili olup işlerinden daha çok verim alır. Sağlanan bu şartlar ile de balıkları ve saygıları artar.

Yargıtay Kararı

Günümüzde birçok kurumsal şirket ürün ve hizmet satışlarını artırmak için özellikle satış departmanında çalışan işçileri arasında birtakım yarışmalar düzenlemekte, bu yarışmalar sonucunda en çok satışı gerçekleştiren işçilere birtakım ödüller vaat etmektedir. Bu uygulamalar hem işverenin karını artırması hem de işçilerin ücretlerine ek bir menfaat sağlaması açısından faydalı projelerdir.

Eğitim ve Geliştirme Süreci

Eğitim ve geliştirme; mevcut işgücünün etkinlik ve verimliliği artırmak için yapılan İnsan Kaynakları faaliyetlerinin en önemlisidir. Çalışanların mevcut durumunu ya da oluşabilecek performans yetersizliklerini ortadan kaldırmak için yapılmaktadır. Eğer bir şirket büyümek istiyorsa eğitim önemlidir. Örgütte değişimin, sürekliliğin ve çalışan motivasyonunun (örgüte bağlılık) sağlanabilmesi için eğitim şarttır.

İşe Alıştırma (Oryantasyon) Gerekli Midir , Etkili Midir?

Her birimiz için çalışma hayatı oldukça önemli. Üniversiteden mezun olduktan sonra heyecanla beklediğimiz ilk iş deneyimimiz, daha sonrası için kariyer basamaklarını çıkacağımız yeni başlangıçlar… Peki, yeni iş yerimizde ilk günler ne yapacağımız hakkında bir fikrimiz var mı?

İşçinin Rekabet Yasağı

İş akdinin bitmesinin ardından, normal şartlarda tarafların (işçi ve işveren) sözleşmelerinden doğan haklar ve borçlarda haliyle sona ermektedir. Fakat günümüzde birçok işveren, çalışanların işten ayrılmasını engellemek için rekabet yasağı ya da bir diğer adıyla rekabet etmeme sözleşmesi imzalattırma yoluna gidiyorlar. İşverenler suni bir aidiyet oluşturarak çalışanların işi bırakmayacağını ve işten ayrılmaktan vazgeçeceğini düşünüyorlar. Fakat atladıkları bir nokta olduğunu da gözden kaçırmamak gerekiyor

Personel Güçlendirme (Empowerment)

Personel güçlendirme kavramlarına değinmeden önce personelin analizini yapıp etkili yönetimi sanata dönüştüren liderlerin, personellerin de bu kavramı olabildiğince uygulamaları sonucu, başarıdan başarıya koşan personellerin olması gözle görülmeye değecek bir niteliktedir.

Psikolojik Şiddet (Mobbing) Etkileri

Türkiye’de çalışma nüfusunun % 40 mobbinge uğramaktadır. Türkiye genelinde bu rakam 9 milyon 600 bin kişiye tekabül ediyor. Ciddi bir milli sorun olarak görüyorum. Burada da belirtmek isterim ki en kısa zamanda bu olumsuz kavramların tümü için harekete geçilmesi ve somut adımların atılması gerekmektedir. Örneğin; Avrupa'nın gelişmiş ülkelerinde, özellikle İskandinav ülkelerinde mobbing ile ilgili müstakil kanunlar, cezalar var. Ne yazık ki ülkemizde bu sistemi çözebilmiş ve somut kanunlar ortaya koyabilmiş değiliz. Peki neden?

Meslek Hastalıkları, İşçilerin Kaderi Değildir!

Peki, meslek hastalıklarını önleyebilir miyiz? Çalıştığımız meslekler ve koşulları her ne kadar çeşitlilik gösterse bile biz bazı tedbirler alarak bu tür hastalıkların etkisini en aza indirebilir veya tamamen önüne geçebiliriz.

Yargıtay Kararı!

Tıbbi Tanıtım Temsilcisi (İlaç Mümessilinin) Yapmadığı Ziyareti Rapor Etmesi.. Mahkemece hak düşürücü sürenin geçtiğinden söz edilerek her iki isteğin kabulü hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.

Yoğunlaştırılmış İş Haftası ve Denkleştirme Süresi

4857 sayılı Kanun’un, çalışma süresi başlıklı 63’üncü maddesinde, haftalık çalışma süresinin iş günlerine eşit ölçüde bölünmesi kuralına esneklik getirilerek, sözleşmelerle haftalık normal çalışma süresinin işyerinde haftanın çalışılan günlerine farklı bir şekilde dağıtılabileceği kabul edilmiştir.

Doğrudan İşgücü Piyasasına Dayalı Ücret Sistemi

İşgücü piyasasına dayalı ücretlendirme sisteminde, organizasyondaki işlerin tümü için doğrudan piyasa ücret düzeyleri kullanılır. Ancak işgücü piyasası diğer piyasaların kriter ve kurallarına göre çalışmamaktadır. İşgücü piyasasının tanımlanmasında gerekli olan iki anahtar karar vardır...

Asıl İşveren ve Alt İşveren İlişkisinin Koşulları

Genel anlamda asıl işveren ve alt işveren iş hukukunda önem arz eden konuların başında gelmektedir. Konumuza başlamadan önce asıl işveren-alt işveren kavramlarının ne olduğunu bilmekte yarar var. İş Kanunu’nun 2. Maddesinin 6. Fıkrasında asıl işveren- alt işveren ilişkisinin tanımı verilerek ikisinin arasındaki ilişkiyi daha iyi kavramamız için gerekli koşullar düzenlenmiştir.

İşçilerin Sendikaya Katılma Nedeni

Öncelikle sendikalarla ilgili bilmemiz gereken en önemli konu olan sendikalarla ilgili çalışanlara verilmiş kanuni hak; 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu'nun 17. maddesine göre; 15 yaşını dolduran her işçi çalışmakta olduğu işkolunda kurulu bulunan sendikalara kimseden izin almaksızın özgürce üye olabilirler.

İş Değerlemesi Yapma Nedenleri

İnsanlar İş değerlemesini genellikle ücret adaletsizliklerinin giderilmesi amacıyla gündeme geldiğini düşünür. Oysa ki gerek personel gerekse işveren ve işletme yönetimi için ücret yapısının ve ücret ödemelerinin büyük önem taşıdığı açıktır. Ancak iş değerleme sadece ücret yapısının düzenlenmesi için değil, yukarıda sıralanan başka nedenlerle de yapıldığı unutulmamalı. İş değerleme sadece ücretleri düzenlemek amacıyla yapıldığında hataların artacağı kesinlikle söylenebilir. Çünkü bu amaçla yola çıkıldığında ücret endişesi içinde, her işe verilmesi gereken ücret için zihinlerde daha önceden oluşan bazı önyargılarla hareket edilmesi ve hatalı sonuçlara ulaşılması mümkündür. Bu nedenle ücret yapısını düzenlemek öncelikli amaç olsa da iş değerlemesi daha çok doğru amaca ulaşmak için yapılırsa işlerin değerlerini çeşitli yönleriyle incelemek mümkün olabilecek, ücret baskısından kurtularak daha objektif olunması sağlanabilecektir.

İş Sözleşmesi Özgürlüğü ve Sınırları

Sözleşme yapma özgürlüğü, sosyal düşüncelerle İş Kanunu kapsamında belirli çizgiler ile sınırlandırılmış ve bazı durumlar için “sözleşme yapma zorunluluğu” getirilmiştir.

Kısa Çalışma Uzatma Kapsamında Alınan Sorular ve Cevapları

Kısa Çalışma Uzatma Kapsamında Alınan Sorular ve Cevapları

Performans Değerlemede Standartların Ve Kriterlerin Belirlenmesi

“Performans; belirlenen standartlara göre bir işin yerine getirilme düzeyi ya da iş görenin davranış biçimi olarak da tanımlanabilir.” “Performans değerleme; kişinin yeteneklerini, gizil gücünü(potansiyelini) iş alışkanlıklarını, davranışlarını ve benzeri niteliklerini diğer kişilerle karşılaştırmak suretiyle yapılan sistematik ölçmedir.”

Fazla Çalışmanın Belgelendirilmesi ve İspatı

Fazla çalışmanın ispatının yapılmasında işveren ve işçininde hukuken belirli yükümlülükleri bulunmaktadır. İspat etmek ile yükümlendirilen taraf iddiasını/beyanını ispat etmesi gerekmektedir aksi halde karşı tarafın aksini ispat etmesine gerek yoktur. Fazla çalışmanın ispatı ile ilgili İş Kanunu’nda özel bir hüküm bulunmamaktadır ancak Hukuk Mahkemeleri Kanunu’nun hükümleri uygulanmaktadır.

İnsan Kaynakları Planlaması ve Amacı

İşletmelerde var olan kaynakların iyi, etkin ve amaç için kullanımı ve bunların analizi, raporlanması planlama sürecinin kapsamını oluşturur. Zamanında yapılan bir planlama etkin olarak ilerlerse, oluşan organizasyonun temeli olur. İnsan kaynakları planlaması ise, gelecek zamanlar öngörülerek birimlerde ve pozisyonlarda ihtiyaç duyulacak personel sayısını belirleme çalışmalarını ifade eder.

30.11.2020/Son Dakika! Koronavirüsle Mücadelede Yeni Tedbirler

Koronavirüs önlemleri kapsamında alınan yeni tedbirler açıklandı. Bu kapsamda; hafta içi her gün gece saat 21.00 ile sabah 05.00 arasında genel sokağa çıkma sınırlaması uygulanacak. Hafta sonu uygulanacak sokak kısıtlaması ise cuma akşamı 21.00'den pazartesi sabahı saat 5'e kadar kesintisiz devam edecek.

Yetkinlik Bazlı Mülakat Gerçek Star Kimdir

Yetkinlik bazlı mülakat gerçekleştirilirken adaylara konuşmaları için fazla süre verilerek detaylı bilgi edinilmeye çalışılır. Genel istatistiklere bakılarak mülakat süresinin %75- 80’ini kapsayacak şekilde adayın konuşması sağlanmalıdır. Konuşma bitiminde uzmanlar, pozisyon ile ilgili aranan özellikleri ön planda tutup adayın vermiş olduğu cevaplara bakarak gelecekteki performansını öngörmeye çalışır.

İşverene Borçlarımız Nelerdir

İnsanların hayatlarını sürdürebilmeleri için çalışması gerekir. Çalışma hayatlarında çalıştıkları yer ile ilgili karşılıklı bir iş ilişki doğuyor. İş hayatının da günümüzde de devam eden karışıklığını düşünürsek doğan bu ilişkinin hem işveren tarafına hem de çalışan tarafına borç yüklediğini düşünmek zor olmasa gerek. Bir iş ilişkisinin olabilmesi ve bunu resmi olarak yapılabilmesi için çalışan ile işveren arasında bir sözleşmenin olması gerekir. İş sözleşmesi, 4857 sayılı İş Kanunu’na göre bir çalışan ve bir işveren arasında kurulan iş ilişkisine dayalı ıslak imza altına alınması gereken bir sözleşmedir. Bu sözleşmeye göre çalışan iş görmeyi, işverenin ise bu işe karşılık ücret ödemeyi taahhüt eder.

İnsan Kaynakları Dijitalleşiyor Mu

Teknoloji artık uyandığımız andan uyuduğumuz ana kadar hayatımızın her evresinde yer alıyor demek yanlış olmayacaktır. Sosyal yaşamımız da bu denli bizimle olan teknoloji neden iş yaşamımızda da bizimle olmasın ki?Artık bir çok işimizi elimizdeki ufacık ekranlardan hallederken neden çalışma alanımızda da dijitalleşmeden yararlanmayalım? Dijitalleşmeyi doğru kullanır ve yönetirsek gerek mali gerek zamansal olarak tasarruf sağlayabiliriz.

Yargıtay Kararı! Yargıtay’dan Evlilik Tazminatında Hakkın Kötüye Kullanımı Yorumu

Peki kıdem tazminatını süre şartı bakımından yerine getiren ve evlilik tarihinden itibaren 1 yıllık hak düşürücü süre içerisinde iş akdini sonlandıran her kadın işçi kıdem tazminatına koşulsuz şartsız hak kazanır mı?

İşverenin İşçiye Olan Borçları Nelerdir

Çalışma hayatına atılan adım bir süreç olarak ele alınır ve işçinin işe alınması ile başlar. İş sözleşmesinin karşılıklı tarafları olan işçi ve işveren süreci başlatan bu sözleşmeyi imzaladıktan sonra birbirlerine karşı olan borçları ve sorumlukları da başlamaktadır. İş Kanunu’na baktığımızda bu iki kavram karşımıza çıkar; işçi ve işveren…

17.11.2020/Son Dakika! Koronavirüsle Mücadelede Yeni Tedbirler

Cumhurbaşkanı Erdoğan şu sözlerle yeni tedbirleri açıkladı!

İz Bırakan Bir İK Yöneticisi Nasıl Olunur

İş etiği ve ahlaki değerler çerçevesinde hareket ederek hedefine ulaşmalıdır. Ancak bu şekilde, hem iş yerinde hem de kalplerde derin izler bırakabilir. İyi bir insan kaynakları yöneticisi olmak; bir serüvenle başlar ve emin adımlar ile iyi bir imaj oluşturulabilir.

Adımız İnsan Kaynakları, İşimiz Personel Yönetimi

İnsan kaynakları yönetimi, personel yönetimine göre kapsayıcı ve geniştir. İKY, örgütü her şekilde donanıma ulaştırmak için çabalar. Temel hedeflerin yanı sıra sosyal, kültürel, bireysel ve fonksiyonel amaçlara ulaşmaya da çalışır.

Yargıtay Kararı! Müşteriyle Samimi Olmak İşten Çıkarılma Sebebi

Yargıtay, hizmet sektöründe çalışan milyonlarca işçiyi yakından ilgilendiren emsal nitelikte bir karara imza attı!

Türkiye’de Telafi Çalışmaları Neden Az Uygulanıyor

10 Haziran 2003 tarihinde yürürlüğe giren 4857 Sayılı İş Kanunu'nun 64. Maddesi “Telafi Çalışması” başlığında yazılmış olup aynen şu şekilde açıklanıp hükme bağlanmıştır.

Türkiye Evden Çalışmayı Sevdi mi

Araştırmalara göre çalışanların %57’lik bölümü pandemiyle birlikte evden çalışmaya geçtiklerini belirtirken %10’luk bölümü pandemi öncesinde de evden çalıştıklarını belirtti.

İşverenler İş Davalarını Neden Kaybeder

İş Hukuku, işçiler ve işverenler arasındaki ilişkileri düzenleyen ve inceleyen bir hukuk dalı olarak nitelendirilebilir.

Çalışan Psikolojisini Odağına Almayan Şirketler Kaybetmeye Mahkum

"Dünyada 300 milyon insan depresyonla mücadele ediyor. Dünya Sağlık Örgütü‘ne göre 2030 yılında birincil hastalık depresyon olacak."

Ücretsiz İzin Desteği

Ücretsiz İzin Desteğinden Kimler Yararlanabilir?

Borcu Olan İşçinin Maaşı Haczedilebilir Mi

İcra Takibibe İlişkin Soru ve Cevaplar!

Yargıtaydan Emsal Karar

"Patrona Facebook’tan Hakaret Etti" Yargıtaydan Emsal Karar!