Yabancı Uyruklu Çalışanların İş Sözleşmeleri

YABANCI UYRUKLU ÇALIŞANLARIN İŞ SÖZLEŞMELERİ

Günümüzde pek çok iş yerinde yabancılar istihdam edilmektedir. Yabancıları çalıştırmak isteyen işverenlerin, her ülkede olduğu gibi, mevzuata uygun davranmaları gerekiyor. Ülkemizde yabancıların çalışma izinlerini düzenleyen mevzuat 6735 sayılı Uluslararası İşgücü Kanunu’dur.  Ancak bu hakkın kullanılabilmesi için bazı şartların gerçekleşmesi gerekmektedir. 

KAPSAMDAKİ YABANCILAR

– Türkiye’de çalışmak için başvuruda bulunan veya çalışan yabancılar,

– Bir işverenin yanında mesleki eğitim görmek üzere başvuruda bulunan veya gören yabancılar,

– Staj yapmak üzere başvuruda bulunan veya staj yapan yabancılar,

– Yabancı çalıştıran veya çalıştırmak üzere başvuruda bulunan kişiler.

Süreli Çalışma İzni

Madde 25 – Türkiye’nin taraf olduğu ikili ya da çok taraflı sözleşmelerde aksi öngörülmedikçe süreli çalışma izni; belirli bir işyeri veya işletmede ve belirli bir meslekte çalışmak ve en çok bir yıl geçerli olmak üzere verilir.

Süreli Çalışma İzninin Coğrafi Alanı

Madde 26 – (Değişik:RG-28/4/2011-27918)

Bakanlık, süreli çalışma izinlerinin geçerlilik alanında il veya coğrafi bölge bazında değişiklik yapabilir.

Çalışma izin belgesi, belgede yazılı işyeri ve adres için geçerlidir. Yabancının, işyerinin ticaret siciline kayıtlı diğer bir şubesinde çalışabilmesi talebi Bakanlıkça değerlendirilir. Talebin uygun bulunması halinde çalışma izninde gerekli değişiklik yapılarak durum ilgili mercilere bildirilir.

İşyerinin ticaret unvanının değişmesi veya işyerinin başka bir adrese nakli halinde durumun resmi makamlardan alınmış belgelerle kanıtlanması koşuluyla çalışma izninde gerekli değişiklik yapılarak ilgili mercilere bildirilir.

Süreli Çalışma İzninin Uzatılması

Madde 27 – Süreli çalışma izninin uzatılmasında; Kanunun 5 inci maddesinde öngörülen uzatılmaya ilişkin süreler esas alınır.

Bir yıllık kanuni çalışma süresinden sonra; aynı işyeri veya işletme ve aynı meslekte çalışmak üzere çalışma izninin süresi en fazla iki yıl daha uzatılabilir.

Üç yıllık kanuni çalışma süresinin sonunda, aynı meslekte ve dilediği işverenin yanında çalışmak üzere çalışma izninin süresi en fazla üç yıl daha uzatılabilir.

Süresiz Çalışma İzni

Madde 31 – Türkiye’nin taraf olduğu ikili veya çok taraflı sözleşmelerde aksi öngörülmedikçe, Türkiye’de en az sekiz yıl kanuni ve kesintisiz ikamet eden veya toplam altı yıllık kanuni çalışması olan yabancılara, iş piyasasındaki durum ve çalışma hayatındaki gelişmeler dikkate alınmaksızın ve ilgili mercilerin uygun görmesi durumunda; belirli bir işletme, meslek, mülki veya coğrafi alanla sınırlandırılmaksızın süresiz çalışma izni verilebilir.

Bağımsız Çalışma İzni

Madde 36 – Bağımsız çalışma izni; yabancıların, Türkiye’de en az beş yıl kanuni ve kesintisiz olarak ikamet etmiş olmaları, çalışmalarının, ekonomik kalkınma açısından katma değer yaratması ve istihdam üzerinde olumlu etki yapacak olması koşuluyla verilebilir.

İstihdam üzerindeki etkinin belirlenmesinde ilgili mercilerin görüşleri de dikkate alınır.

Mesleki hizmetler kapsamında kalan yabancılar, ilgili mevzuat çerçevesinde, ilgili mercilerden aldıkları, ,mesleklerini icra ettiklerine dair bir belgeyi diğer belgelerin yanı sıra Bakanlığa ibraz ederler.

Ek-1 Belirli Süreli Sözleşmesi Örneği

Aşağıda isim ve adresleri yazılı bulunan işveren ile işçi (yabancı şahıs)  arasında, tamamen kendi istek ve serbest iradeleri ile ve belirtilen şartlarla işbu “BELİRLİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİ” yapılmıştır. Taraflar bundan sonra “işveren” ve “işçi” olarak anılacaktır.

1. TARAFLAR A) İŞVERENİN

Unvanı :
Adresi:
Telefon No. ve e-posta adresi:

 B) İŞÇİNİN (YABANCI ŞAHSIN)

Adı soyadı:
Baba adı:
Uyruğu:Pasaport No.:
Yurtdışı İkamet adresi:Doğum yeri ve yılı:

2. İŞÇİNİN ÇALIŞMA YERİ: Çalışma izni başvurusu esnasında İşveren tarafından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına beyan edilen işyeri adresidir. Yabancı şahıs bu işyeri adresi dışında çalışamaz/çalıştırılamaz.

3. YAPILACAK İŞ VEYA GÖREV:  …………………………………………………………………….

4.SÖZLEŞMENİN SÜRESİ : İşbu iş sözleşmesi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından çalışma izni alınması halinde, çalışma izin belgesinde belirtilen tarihten itibaren bir yıl sürelidir. Sözleşme, bitim tarihinde her hangi bir bildirim yapmaksızın kendiliğinden sona erer. İşçinin iş sözleşmesi sonunda da bu işyerinde çalışacak olması halinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına çalışma izni süre uzatım başvurusu yapılması ve izin alınması zorunludur. 

5. İŞE BAŞLAMA TARİHİ: Çalışma izin belgesinde belirtilen başlangıç tarihidir.

6. ÜCRET     : İşçinin aylık NET/BRÜT ücreti …………………………….TL dir. İşçinin ücreti imza karşılığında kendisine ödenir. 

7. İşçinin ve işverenin hak ve ödevleri ile işbu sözleşmede yer almayan hususlarda 6735 sayılı Uluslararası İşgücü Kanunu, yürürlükteki İş Kanunu ve diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır. 

8. Çalışma izni geçerli olduğu süre zarfında (Geçici Koruma ve Uluslararası koruma başvuru sahipleri hariç) ikamet izni yerine de geçer. İşveren yabancı şahsın sosyal güvenlik yükümlülüklerinin yerine getirilmesinden sorumludur.

9. İşbu belirli süreli iş sözleşmesi taraflarca okunarak ….. nüsha olarak imzalanmış olup, işveren işçiye iş ve ücret vermeyi, işçi de belirtilen şartlarla iş görmeyi karşılıklı olarak kabul, beyan ve taahhüt etmişlerdir. Tanzim tarihi: 

İŞVERENAdı Soyadı – İmzaYABANCI İŞÇİAdı Soyadı- İmza

Kaynakça

-Mevzuat.gov.tr

-Dpidanismanlik.com

Bu Yazıyı Paylaşın