Uygulamada Delphi Tekniği ve İK

UYGULAMADA DELPHİ TEKNİĞİ

Delphi ilk defa RAND Araştırma ve geliştirme şirketi tarafından kullanılmıştır. Karar vermenin ölçülmesi ve desteklenmesi için yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. “Bilimsel çalışmalarda kimi zaman araç kimi zaman amaç rolünde kendine yer bulmaktadır.” Delphi Tekniği, ilgili konu hakkında bir grup uzmana anketlerin gönderilmesi bir önceki geri bildirim ve dönütlerinden görüşü üzerinde kontrollü geri bildirim sağlayarak sonuca vardığı anket elde etme sürecidir.

Delphi Tekniği ve İK daha detaylı okumak için https://insankaynaklaridepartmani.com/Blog/ik-ve-delphi-teknigi

Delphi tekniğinin uygulanmasında en önemli aşama çalışmanın tasarlanması sürecidir. Çalışmaya katılacak uzmanların alanlarına göre belirlenmeli ve görüşleri alınmalıdır. Delphi tekniğinin başarılı olması için önemli adım uzmanlar grubunun iyi oluşturulmasıdır. Çalışmada yer alacak uzmanların belirlenmesi için önemli dört özellik bulunmakta bunlar; konuya dair deneyimi ve bilişsel farkındalığı, katılmaya yönelik istekliliği, katılım için yeterli zamanı ve etkili iletişim becerisine sahip olmasıdır. Katılımcı sayısının 10 ile 15 olmasının yeterli olması belirtilse de katılımcı sayısı daha fazla gruplardan oluşturulabilmektedir. Sayı sınırlandırılması yoktur. Örneğin; teknolojik araştırmalarda öngörü oluşturulması ve ulusal seviyede anket katılımını gerektiren çalışmalarda Kore’de 5450, Çin’de 3000, Japonya’da 2900 panelist ile Delphi Tekniği uygulanmıştır.”

Katılımcı sayısındaki çoğunluk hem dezavantaj oluşturmaktadır hem de avantaj. Bir yandan görüş farklılığı ile yapılan çalışmaya farklı bakış açıları dahil olacaktır bir diğer yandan ise konu dışına saptamaların olması olağan bir hal alacaktır.

Delphi tekniğinin en zor kısmı ise anketlerin yapılandırılması sürecidir. Anket çalışmaları bir kaç aşamadan oluşabileceği için ilk adımda yapılan anket uygulamaları diğer adımların yapı taşı olacaktır. Geniş bir veri ağının sağlanması gerekmektedir. İlk adımda açık uçlu sorunların yer alabileceği gibi ikinci ve üçüncü aşamalarda likert ölçek kullanılmalı 5 ila 7 olarak tasarlanmalıdır. Oluşturulan anketler katılımcıların bilgi güvenliği,anonimliğinin korunması açısından elektronik ortamdan gönderilmesi daha sağlıklı bir işleyiş olacaktır. Süreç açısından değerlendirilmeye alındığında Gordon’ın bakış açısına göre her bir tur için 2 haftanın uygun olduğu gibi uygulama adımları arasında 3 haftalık bir sürenin uygun olacağı görüşündedir. Katılımcıların belirlenmesi, anket aşamalarının hazırlanması ve anketlerin ölçek ve içeriklerinin kararlaştırılması, oluşturulan anketlerin katılımcılara ulaştırılması, katılımcılardan geri bildirimlerin alınması, elde edilen verilerin analiz edilmesi tüm bu süreç 3 veya 4 aylık bir zaman dilimini kapsaması öngörülmektedir.

“Katılımcıların vermiş olduğu cevaplar, istatistiksel olarak toplanması, merkezi eğilim (ortalama, medyan, mod) ve dağılım (standart sapma, çeyrekler arası aralık-IQR değeri) değerleri üzerinden hesaplanmaktadır.”

Kaynakça:

-acarindex.com

-Delphi Tekniği Uygulama Sürecine Yönelik Örnek Bir Çalışma: Çok Fonksiyonlu Tarım Okuryazarlığı

Bu Yazıyı Paylaşın