Şirketlerde Güven Kültürü İnşa Etmek

ŞİRKETLERDE GÜVEN KÜLTÜRÜ İNŞA ETMEK  

 Güven, günümüzün şirketlerinde vazgeçilmez bir unsurdur ve âdeta her şeyi bir arada tutan, birleştiren tutkaldır. Güvenin sağlanması, çalışanları şirketin geleceğinin ortakları konumuna getirmektedir. Küçülme ve yeniden yapılanma gibi sıkıntılı dönemlerde de yapıcı enerjiyi sağlayacak olan şirketteki güven rezervidir.       
“Günümüzde, toplumlardaki ve şirketlerdeki hızlı değişim ve yaşanan ekonomik ve sosyal istikrarsızlık insanlardaki güvensizlik duygusunu artırmaktadır. Çoğu şirketlerde çalışanlar, yönetime güven duymamakta, verilen sözlerin tutulacağına inanmamaktadır. Güven, tanımlanabilir davranışlarla artırılabilir ya da azaltılabilir. Eğer, bir şirket, çalışanlarına karşı açık ve dürüst değilse, verilen sözler tutulmuyorsa, iletişim kanalları bir yerlerde kapatılıyorsa, aşırı düzeyde saklı ve gizli işler yürütülüyorsa, çalışanlar sürekli ve sistemli olarak karar alma sürecinin dışında bırakılıyorsa o organizasyonda güvenin kaybolması kaçınılmaz olacaktır. Çalışanların bireysel olarak eylemleri ve davranışları da şirketteki güveni azaltacak ya da çoğaltacaktır. Çalışanlar, şirkete güvenmek ile iş arkadaşlarına güvenmek arasında ayırım yapabilmektedirler. Örneğin, şirkete güven duyarken bazı çalışanlara karşı güvensizlik içinde olabilirler ya da bunun tersi bir durum yaşayabilirler.”  https://ismetbarutcugil.com/2016/06/23/guven-kulturunu-olusturmak/

 Çalışanlarda güven duygusunu yaratmanın ve sürdürmenin temel ilkeleri şunlardır:

– Dürüstlük: Söylenenlerle yapılanların aynı olması, açıklık ve dürüstlük, sözlerle davranışlarının bir olması, verilen sözlerin tutulması
– Güvenilirlik: Güvenilir kişiler, eylemlerinin sorumluluklarını alırlar ve üstlendikleri işleri zamanında tam olarak bitirirler. Sözleri ve davranışlarıyla güvenilir olduklarını kanıtlarlar. Karakter sahibidirler ve işlerini başarıyla tamamlayabilecek yetkinlikleri elde etmişlerdir.
– Tutarlılık: Çalışanlar, işe başladıklarında her şeyi kuralına göre oynamak isterler. Şirketin temel inanç ve değerlerini ifade eden politikalarını izlerler. Ancak, çalışanlar kurumsal eylem ve davranışların kendilerine inandırılmak istenenlerle tutarlı olmadığını gördüklerinde zamanla işe ve şirkete karşı soğuma yaşarlar.
– Karşılıklı bağımlılık: Karşılıklı bağımlılık güvenin en güçlü bileşenidir. Her çalışan iş yaşamında başkalarına dayanmak zorundadır. İş ortamlarında karşılıklı bağımlılık, açık ve başkalarına karşı duyarlı olmayı gerektirmektedir. Duyarlı ve açık bir iletişim, çalışılan ortamda her şeyin daha şeffaf konuşulabildiği ve çözüm odaklı olunabildiği bir yapıyı meydana getirir. Bunlar arttıkça karşılıklı bağlılık isteği de artacaktır.

Bir şirkette insanları motive etmenin ve kalıcılıklarını sağlamanın en etkili yollarından biri güven oluşturmaya yönelik stratejiler izlemektir. Bu özellikle çalışanlar, müşteriler, yöneticiler ve muhtemel iş ortakları için geçerlidir ve önemlidir. Bunlar, hemen tüm yönetim kitaplarında yer alan önerilerdir ve bunların benimsenmesi ve uygulanması şirketin başarısını önemli ölçüde artıracaktır.

– Açık, hedeflerin, amaçların belirlenmesi ve benimsetilmesi
– Etkili iletişim kanallarının oluşturulması, her durumda açık ve dürüst olunması
– Bilgi paylaşım politikasında tutarlı ve ısrarlı olunması
– Kaynakların kullanımında verimliliği sağlayan süreçlerin geliştirilmesi
– Katkıların, başarıların takdir edilmesi
– Ekip anlayışının, ortak sahiplenmenin desteklenmesi
– Yönetim kararlarında ekibin önerilerinin dikkate alınması

Sonuca bağlamak istenildiğinde, bir şirkette güven kültürünü oluşturmak ve sürdürülebilir bir yapıya sahip olmasını sağlamak ne çalışanın ne de yöneticilerin tek başına sağlayabileceği bir olgu değildir. Burada esas olan, yöneticinin çalışandan ne beklediğinin ve şirket olarak ta çalışandan nasıl bir  yaklaşım,çalışma,uyum göstermesi gerektiği bilgisinin şeffaflıkla paylaşılması ve aynı şekilde çalışanın beklentilerinin de göz önünde bulundurulacağını açık ve tutarlı bir şekilde çalışana hissettirmesi gerekmektedir. Her iş ilişkisinde güven, karşılıklı fayda ve ortak hedef doğrultusunda hareket etme duygusunun beslenmesi ile artırılabilir. Bu gereklerin farkında olan ve hedeflerini bu hakikat çerçevesinde çalışmalar yapmaya kanalize eden şirketler her zaman insan kazanma konusunda bir adım daha önde olacaklardır.  

KAYNAK

  • https://www.dbe.com.tr/tr/kurumsal/11/is-yerinde-guven-kulturunu-olusturma-stratejileri/
  • https://odsdanismanlik.com/tr/makaleler/is-yerinde-guven-kulturu/
  • https://www.greatplacetowork.com.tr/bilgi-merkezi/great-blog/5-adimda-yuksek-guven-kulturunu-kurma-ve-yasatma/
  • https://www.contextprofessionals.com/guven-ortami-yaratmak-bolum-2/

Bu Yazıyı Paylaşın