Personel Güçlendirme (Empowerment)

PERSONEL GÜÇLENDİRME (EMPOWERMENT)

       Personel güçlendirme kavramlarına değinmeden önce personelin analizini yapıp etkili yönetimi sanata dönüştüren liderlerin, personellerin de bu kavramı olabildiğince uygulamaları sonucu, başarıdan başarıya koşan personellerin olması gözle görülmeye değecek bir niteliktedir.

Yetki devri ve personel güçlendirme kavramı 

Yetki devri, yöneticilerin karar verme yetkilerini kendi istekleri doğrultusunda astlarına devretmesi anlamı taşırken, personel güçlendirme (empowerment) ise personelin kendi etkinliği veya yetkinliği hakkında mevcutta olan inancının güçlendirilip, inisiyatif verilmesidir.

Hayatın vazgeçilmez parçası olan değişimden kaçınmak imkansız olup, bir çok işletme de bu süreçlerden büyük ölçüde etkilenmektedir. Söz konusu insan kaynaklarının değişimin zincirinin önemli bir halkası ise personel güçlendirmedir.

 Kendini yetiştirme ve geliştirme güçlendirmesinde söz konusu kontrol çalışana ait olup, yönetime katılma, çalışanlara oluşan sorunlar doğrultusunda problem çözme ve kararlara katılma fırsatı verilmesi ise liderlerdedir. Yetki devri, güçlendirme ve motivasyon kavramları bir arada bağlantılı olarak yol alan süreç haline getirilmektedir.

Personel güçlendirme kendi içerisinde yapısal ve güdüsel iki ana yaklaşıma dayanmaktadır. Yapısal güçlendirme işletmenin personellerine bilgiyi, kaynağı gerekli desteği aktarma becerisi iken güdüsel yaklaşım ise yapısal güçlendirmenin nasıl yorumlanıp nasıl anlamlandırdıklarını yansıtmak şekli olarak karşımıza çıkar ve bu iki yaklaşımı birbirinden ayrı düşünmek olası değildir.

Personel güçlendirmenin ortaya çıkış sebeplerine kısaca bakarsak;

  • Küreselleşmenin ve rekabetin hızla artışı sonucu oluşan yenilikler
  • Rekabetin artışı nedeniyle verimliliğin her bir yıl öncesine göre artırılmak istenmesi ve iş görenleri kararlara dahil etme zorunluğunun hissedilmesi
  • Mal ve hizmet geliştirmenin stratejik öneminin artması
  • Yüksek performanslı öğrenen ve gelişen          

‘’Güçlendirme Thomas ve Velthouse’in (1990) geliştirdikleri bilişsel model Conger ve Kanungo’nun çalışmasına dayanmaktadır.’’ Geliştirilen model çerçevesinde güçlendirme dört boyutta ele alınmıştır.’’ Örnek araştırma için; Bkz: tıklayınız. 

  • Anlamlılık; Yapılan görevin amacının personel için taşıdığı değerdir.
  • Yetkinlik; Organizasyonda iş görenin kendisine düşen görev ve faaliyetleri gerçekleştirebilme seviyesidir.
  • Özerklik; Sürecin başlatılması sürdürülebilirliği ve düzeltmesi, personelin yaptığı iş üzerindeki denetim duygusu olarak karşımıza çıkmaktadır.
  • Etki; Yapılan işte teknik ve stratejik olarak oluşan denetim derecesidir.

Güçlendirme modeli oluştururken yol gösterici temel unsurlarımız neler olacak diye bakarsak;

Süreçte var olan sistem yöneticilik değil, liderlik olarak değişimiyle adım atılıp, ast üst veya genel iç iletişim çift yönlü iletişime dönüştürülüp etkin bir iletişim sağlanmalıdır. Süreci yöneten uygulama grupları oluşturulmalı, ödüllendirme sistemlerine yer açmak gerekmektedir.

Bilgiye ulaşılabilirliği ve bilgi bölüşüm sistemi özenle işleyip, ortak hedef doğrultusunda ve yeniliklere açık sistemlerle, eğitim ve geliştirme destekli ilerleyip personeli karar aşamasına dahil eden ve kalıcılığını sağlayan sistemlerle yürütülen sürecin başarısız olma ihtimali de oldukça düşük olacaktır.

Güçlendirme kavramının işletmelerin stratejik hedefleri arasında yer alması ve oluşturulmak istenen hedeflerle eşdeğer olarak ilerlemesi için gerekli gücü personelde mevcut kılmalıyız.

Güçlendirmek bir başkasına güç vermek demektir. Başarımı göstermek için güce ihtiyacım var…

Bu Yazıyı Paylaşın