İşveren Vekili Nedir?

İşveren Vekili Nedir?  

İşveren vekili kavramını açıklamadan önce işçi ve işveren kavramlarının tanımlarının yapılması faydalı olacaktır. İşçi, iş hukukuna göre iş sözleşmesine dayanarak çalışan gerçek kişi olarak adlandırılır. İşveren ise iş hukukuna göre işçi çalıştıran gerçek veya tüzel kurum veya kuruluşlara denilmektedir. Çalışma hayatında işçi olmalarına rağmen işin yapılışında veya işletme ile ilgili kararlarda işveren gibi hareket eden kişilere sıkça rastlanmaktadır. Özellikle holding gibi büyük ölçekli işyerlerinde ve işvereni tüzel kişi olan kuruluşlarda işverenlerin, bütün işlerini tek başlarına yönetmeleri mümkün değildir. Bu nedenle işyerinde değişik kademelerde ve departmanlarda yönetim yetkilerinin bir kısmını devrettikleri ve onlar adına hareket eden vekilleri tayin ederler. 4857 sayılı İş Kanununun 2.maddesinde işveren vekili “işveren adına hareket eden ve işin, işyerinin ve işletmenin yönetiminde görev alan kimseler” olarak tanımlanmıştır. Örneğin, genel müdür, genel müdür yardımcıları, ustabaşı vs. gibi gerçek kişiler İş Kanunu açısından işveren vekili sayılır. Bu kişiler hem hala işçi statüsünde olup işverene karşı işçi olarak sorumluluklarını yerine getirirken hem de işvereni temsil sorumluluğu bulunmaktadır. Bu temsili ise ya kanuna dayalı olarak ya da vekâlete dayalı olarak yapmaktadırlar. Kanun yorumlandığında işveren vekili sayılmak için “işveren adına hareket etmek” ve “işin, işyerinin ve işletmenin yönetiminde görev almak” olmak üzere iki unsurun gerçekleşmesi gerekir. İşveren vekilinin kısaca genel sorumluluklarına bakacak olursak,

İşyeri ve işletmede işverenin  temsil edilmesi,
İşletmenin bütününü veya kendi sorumluluğunda olan parçasının ve işlerin yönetilmesi, kontrol edilmesi ve devamlılığının sağlanması,
İşveren adına çeşitli görüşmelere katılarak, yetkisi doğrultusunda kararlar alıp hayata geçirilmesinin sağlanması,
Personel ile ilgilenilmesi, sorunlarının çözülmesi ve iyileştimelerin yapılıp,  yetkisi doğrultusunda işe alım ve işten çıkarma gibi personel hareketliliğinin sağlanması.

Fakat işveren vekilinin özellikle işçilere karşı yaptığı hareketlerden işveren sorumludur. İş Kanunu’nun 2’nci maddesinde bu kural şöyle ifade edilmiştir: “İşveren vekilinin bu sıfatla işçilere karşı işlem ve yükümlülüklerinden doğrudan işveren sorumludur.” Hem cezai olarak hem tazminat olarak işveren vekillerinin bu konuda bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Fakat yine de belirtmek gerekir ki işveren vekilinin haksız fiileri ve iş ilişkisi dışındaki problemlerde işveren vekili tek başına sorumludur. İşveren vekilleri açısından iş güvencesine bakacak olursak da, her işveren vekili değil, yalnızca işletmenin bütününü sevk ve idare eden işveren vekili ve yardımcıları ile işyerinin bütününü sevk ve idareden ve işçiyi işe alma ve işten çıkarma yetkisi bulunan işveren vekilleri iş güvencesi hükümlerinin kapsamı dışındadır. İşletmenin bütününü sevk ve idare etmeyen veya işe alım-çıkarım yapmayan işveren vekilleri ise iş güvencesi kapsamındadırlar.Kaynakça:
İş Kanunu
https://www.calismatoplum.org/makale/isveren-vekilinin-is-guvencesi

Bu Yazıyı Paylaşın