İK'YA DAİR

Engelli İstihdamı ve Engelli Çalışan Hakları

Sadece yasalardan kaynaklı değil, bu kişilerin sosyal ve iş yaşamında aktif olarak yer alabilmeleri işverenler için sosyal bir sorumluluktur. Şirketler çeşitlilik ve eşitlik politikalarını şirket kültürü haline getirmelidir. Politikalarında ve uygulamalarında bu çalışanlar için eşitliği, esnekliği, rahatlığı ve onların özel ihtiyaçlarını önemsemeli ve desteklemelidirler.

Çalışma İzni Belgesi

Yabancı uyruklu kişiler Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde herhangi bir işte çalışmak istiyorlarsa Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan ya da çalışma iznini alabilecekleri diğer ilgili kurumlardan kendilerine ikamet hakkı ve çalışma hakkı veren izin belgesini almak zorundadırlar. Çalışma izni alınmadığı takdirde herhangi bir yabancı uyruklu kişi, herhangi bir işte çalışmaya başlarsa, yabancı uyruklu kişi ve kendisine iş veren kişi idari para cezasına çarptırılır ve yabancı uyruklu kişiye süreli giriş yasağı uygulanır. Çalışma izni sürelerine bakacak olursak;

Çapraz Fonksiyonel Takım'lı Örgütlerin Gücü

Bir kurumu var eden ve ayakta tutan dinamik,kurum içi bilgi paylaşımının şeffaf ve sürdürülebilir bir yapıda olmasıdır.Departmanlar arası iletişim ve uyum sorunu organizasyonun tümünü etkileyen bir unsur haline dönüşmekte ve müşterilerin de dahil olduğu bu ağdan herkes etkilenmektedir.

Dünya Yetenek Bulmakta Zorlanıyor

Sizce günümüzün büyük rekabet ortamında şirketleri öne geçiren şey nedir? Yüksek hızda üretim yapabilmeleri mi? Sahip oldukları teknolojiler mi? Kaliteli ürün ya da hizmetleri mi? Yoksa tüm bunların mimarı olan yeteneklere sahip olmaları mı?

İş Ortamında Anlaşmazlığı Nasıl Önleyebilirsin?

Evet, tüm iş arkadaşlarımızı sevmemiz elbette beklenemez fakat işyerinde oluşabilecek iletişim krizlerini önlememiz gerekmektedir.

Sözleşme Özgürlüğü Nedir? Sınırları Nelerdir?

Sözleşme özgürlüğünü; kişilerin diledikleri sözleşmeyi geçerli olarak yapabilmek hususunda sahip oldukları özgürlük şeklinde tanımlayabiliriz.Türk Hukuku’nda genel ilke sözleşme özgürlüğü ilkesidir.

Avukatlık Vekalet Ücretinin Bordroya Eklenmesi

Müvekkillerin avukatlara ödedikleri ücretler, vekalet ücreti ya da avukatlık ücreti olarak adlandırılır. 193 Sayılı Kanun’ un 65. maddesine baktığımızda her türlü meslek faaliyetlerinden doğan kazançlar serbest meslek kazancıdır. Serbest meslek faaliyeti ise sermayeden ziyade şahsi mesaiye, ilmi veya mesleki bilgiye veya ihtisasa dayanan ve ticari mahiyette olmayan işlerin işverene tabi olmaksızın şahsi sorumluluk altında kendi nam ve kazancı olup, bu kazançların serbest meslek kazancına dahil edilerek vergilendirilmesi gerekmektedir. Bu maddeye göre vekalet akdi ile çalışan avukatların avukatlık ücretlerini vergilendirmek için faturalandırma yönetimi kullanılır yani ilgili brüt ücret üzerinden stopaj ve KDV kesilir.

Sessiz İstifa - Quiet Quitting

Genç çalışanlar, yeni nesil, Z kuşağı ya da bir işi olan ve guiet guittingi benimseyen bunca insan varken işverenler, yöneticiler, firmalar, bu konuya sessiz kalabilirler mi ? Muhtemelen hayır. Dolayısıyla sessiz istifa sessiz kovulmayı beraberinde getirebilir. Eğer guiet guittingi son çare ise işinizi bırakmanızı tavsiye ederim. Çünkü stres altında olmak, sağlık sorunları yaşamak yazımızın başındaki cümlelerde olduğu gibi dedikoduya sebebiyet vermekten daha iyidir.

2022 Dönemi İşsizlik Ödeneği

Daha önce sizlere işsizlik maaşını dilim döndüğünce anlatmıştım. Bu ayki yazımda ise 2022 yılı içerisinde yapılan çift asgari zammı ile birlikte işsizlik ödeneğinde neler değiştiğine değineceğiz.

Resmi Tatil Çalışması'na Emsal Karar

Resmi Tatil Çalışması'na Emsal Yargıtay Kararı

Etkili Bir İnsan Kaynakları Profesyoneli İçin 7 Temel Beceri

Şirketler ,ürettikleri ürün ve hizmetle varlığını sürdürebilmekte ve faaliyetlerini yerine getirebilmektedir.Esas olan ise, bu ürün ve hizmetleri üretebilecek gerekli insan kaynağının sağlanması,bu kaynağın gereksinimlerinin karşılanarak şirket bünyesine dahil edilmesi,eğitilmesi,örgüt içerisindeki yerinin ,görevlerinin planlanması ve tüm bu süreçlerin yönetilmesidir.

Çalışan Motivasyonu ve İnsan Kaynakları

Şu anda dünya geneline baktığımızda azımsanamayacak kadar büyük bir çoğunluğun uzaktan çalışmayı kalıcı hale getirdiğini görüyoruz. Tabi uzaktan çalışma sürecini kalıcı hale getirmeyip tekrar ofislere dönen şirketlerin sayısı da az değil.

Nepotizm/Akraba Kayırmacılığı

Organizasyonlar için en önemlisi insan kaynağıdır. Hep deriz ya doğru işe doğru personel diye… Nepotizm bu inanca adeta röveşata vurmuş halidir.

İşveren Vekili Nedir?

İşveren vekili kavramını açıklamadan önce işçi ve işveren kavramlarının tanımlarının yapılması faydalı olacaktır. İşçi, iş hukukuna göre iş sözleşmesine dayanarak çalışan gerçek kişi olarak adlandırılır.

Yabancı İşçi Çalıştırma ve 2022 İzinsiz Yabancı Çalıştırma Cezaları

Bulunduğu ülkenin vatandaşı olmayan kişileri çalıştırmak, her ülkede yasal düzenlemeler çerçevesinde izne tabi tutuluyor. Ülkeler iş gücü ihtiyaçlarından dolayı farklı ülkelerden personel talebinde bulunabilir. Kişiler, aynı zamanda kendi hür iradesiyle de başka bir ülkeye şartlar uyduğu sürece çalışmaya gidebilir. Burada esas olan resmi yollarla bu durumu uygulayabilmektir.

Mesleki Yeterlilik Belgesi Nedir

Mesleki yeterlilik belgesi, belirli meslek gruplarında (en az dört yıllık üniversite eğitimi gerektiren ya da meslek şartları kanunla düzenlenmiş meslekler dışında) verilen belgedir. Bu belge kişinin mesleki bilgisinin yeterliliği anlamına gelmektedir. Mesleki Yeterlilik Belgesi belirli meslekler için zorunludur. Tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan mesleklerde belge zorunluluğu bulunmaktadır.

Dünyada İş Kazalarının İstatistik Verileri Ve 2022 İsg İdari Para Cezaları

Dünyada genelinde Dünya Sağlık Örgütü ( ILO ) 2018 yılı resmi verilerine göre toplamda 3.3 milyar çalışan vardır. Türkiye de ise bu sayı TÜİK 2021 verilerine göre 30 milyon 141 bin kişidir. 2 milyar çalışanın da kayıt dışı çalıştığı düşünülmektedir.

Toplumsal Cinsiyet Eşitliğini Sağlamada İK’nın Rolü

Şirketler için, 8 Mart etkinlikleri yapmak, anneler gününde çiçek verilmesi gibi aktiviteler yapılması ne kadar hoş bir izlenim yaratsa da, şirketlerin planlamalarında tik atarak kendilerini rahatlatma girişimleri olarak kalmamalı, bu farkındalık örgütsel kültürün tamamına yayılmalıdır. Babalık hakları, izin prosedürlerinin kadın-erkeklere eşit olacak şekilde oluşturulması, kadın gibi erkeğinde iş dışında evde sorumluluklarının olduğunun farkında olunarak herkes için iş-özel yaşam dengesinin sağlanması, terfi kriterleri vb. daha birçok alanda cinsiyet eşitliliği göz önünde bulundurulmalıdır.

2022 İş Kanunu İdari Para Cezaları

Yasal düzenlemelere uymamak, yine yasalarca belirlenen ceza yaptırımlarını doğuruyor. Para olarak belirlenen bazı cezalar ise asgari ücret üzerinden her yıl güncelleniyor. 2022 yılında geçerli olacak asgari ücretin 5.004 TL olarak belirlenmesinin ardından, 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine uymayan iş yerleri için de 2022 yılında aşağıdaki rakamlar üzerinden idari para cezası uygulanacak.

Toplu İş Sözleşmesi ve Türleri

Birden çok işyerini kapsayan işyerleri (grup) toplu iş sözleşmesi, 275 sayılı Kanun döneminden başlayarak “grup toplu iş sözleşmesi” veya “grup sözleşmesi” olarak adlandırılmış, 2822 sayılı Kanun’un 3. maddesine ilişkin gerekçeye alınan bu ad, bu Kanunun yürürlüğe girmesinden sonra da kullanılarak uygulamada tamamen yerleşmiştir. İşçi tarafında özel olarak bir işçi sendikasının, işveren tarafında ise işveren sendikasının yahut herhangi bir sendikaya üye olmayan işverenin bulunduğu iş sözleşmelerine toplu iş sözleşmesi denir. TİS'in işçi tarafında mutlaka işçi sendikası olmalıdır. Ancak işverenin sendika üyesi olması zorunlu değildir.

İşbaşı Eğitim Programı Nedir ? Kimler Yararlanabilir?

İşbaşı eğitim programlarına katılmak için hem işverenlerin hem de çalışanların yapması ve uyması gereken birkaç nokta vardır. Detaylıca inceleyecek olursak işbaşı eğitim programını açmak için önce işyerinin sisteme kayıt olması ve daha sonra işveren kaydının yapılması gerekmektedir. Daha sonra işverenin İŞKUR’a alım yapacağı yönünde talepte bulunması gerekmektedir.

İbraname Nedir? İk Süreçlerinde Ne Zaman Ortaya Çıkar?

İş dünyasında işçi işveren arasında alacak ilişkisinin sona erdiğine ilişkin ibraname metinleri söz konusu olur. İbraname, sözlük anlamı olarak “aklanma belgesi”dir. Bu metni imzalayan işçi, işvereninden herhangi bir alacağının bulunmadığı iradesini kâğıda dökmüş olur. Alacaklının borçludan her türlü alacağını aldığını ve böylece tüm hesabın sıfırlandığını gösterir. Tarafların aralarında mevcut olan borcu kısmen ya da tamamen ortadan kaldırması ve borçlunun borçtan kurtulmasına yönelik yapılan sözleşmeye denir. İlk kez 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nda düzenlenen ibra sözleşmesi tek tarafı bağlamaz; tarafların her ikisi için de geçerlidir. İbraname düzenlendikten sonra yazılı bir şekilde çalışana imzalattırılır ve ardından işverene teslim edilir.

Güçlendirme Kültürü Nedir?

Evet baktığımızda güçlendirme kültürü şirketler, yöneticiler ve çalışanlar için aslında konfor alanından çıkıp risk almayı, sorumluluk almayı ve bir noktada elini taşın altına koymayı öğrenmesi gereken uzun ve meşakkatli bir süreç olarak görünüyor olabilir fakat şu an olmasa bile çok yakın bir gelecekte başarılı olmak istiyorsak eğer mutlaka bu değişimlerden geçmeye mecbur durumdayız.

Sürdürülebilir Kariyer Yaratmak

Tüm dünyanın hissettiği kariyer ve iş kaygısından kurtulmanın yolu sürdürülebilir kariyer yaratmaktan geçiyor. Sürdürülebilir kariyerler inşa etmek ve kendimizi en başarılı noktalara taşımak için oldukça doğru bir zamandayız. Sürdürebilir kariyer yaratmak için harekete geçmenin tam zamanı!

İşsizlik Maaşı Nedir? Alma Şartları Nelerdir?

İşsizlik maaşı kavramı hayatımıza ilk olarak 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu ile 1999 yılında girmiştir. Bir işyerinde çalışırken; istek, yetenek, sağlık ve yeterliliğinde olmasına rağmen, herhangi bir kasıt ve kusuru olmaksızın işini kaybeden sigortalılara işsiz kalmaları nedeniyle uğradıkları gelir kaybını belli süre ve ölçüde karşılayan maaşa verilen isimdir.

İşçinin Şubat Ayı Eksik Gün Bildirimi

Bir çalışanın ay içerisinde 30 günden az çalışması halinde eksik gün bildirimi yapmak zorunda olduğu sistem 08.09.1999 tarihli 4447 sayılı yasa ile getirilmiştir. Bu yükümlülük 2000 yılı başından itibaren uygulanmaya başlanmıştır.

Evden Çalışmada İşverenlerin İş Kazaları Sorumluluğu

Mevzuatımızda Uzaktan çalışma ile ilgili 2016 yılında bazı değişiklikler yapılarak yasal dayanağa kavuşturulmuştu. İş Kanunu’nun 14. maddesi uyarınca uzaktan çalışma “işçinin, işveren tarafından oluşturulan iş organizasyonu kapsamında iş görme edimini evinde ya da teknolojik iletişim araçları ile işyeri dışında yerine getirmesi esasına dayalı ve yazılı olarak kurulan iş ilişkisidir” şeklinde tanımlanmaktadır

Evlilik İzni Nedir?

4857 sayılı İş Kanunu ek madde 2 düzenlemesine göre çalışanın evlenmesi halinde 3 günlük evlilik izni vardır. Ancak bu izin yalnızca çalışanın kendisi içindir. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu madde 104/B hükmü uyarınca memura 7 günlük evlilik izni verilmektedir. Bu süre hem kendisi hem de çocuğunun evlenmesi halinde de geçerlidir.

Puantaj / Puantaj Cetveli Nedir?

Puantaj kayıtları bu neden ile hatasız ve eksiksiz olmalıdır. Puantaj sektörlere göre farklılık gösterebilmektedir. Ancak temel olarak çalışanın puantajın tutulduğu ay içerisinde kaç gün ya da kaç saat çalıştığını raporlamaktadır. Puantajda bulunması gereken belli başlı parametreler vardır. Minimum düzeyde olması gerekenler; çalışanın saatlik, yıllık, serbest zaman ya da ücretsiz olarak kullanıldığı izinler, fazla çalışma saatleri, hastalık raporları, çalışma gün sayıları. Puantajı hesaplama yöntemi olarak ise puantaj cetveli kullanılmaktadır.

2022 Asgari Ücrete Dair Genel Bilgiler

2022 asgari ücrete dair hesaplamalar ve genel bilgiler

İş Hayatında Yakalar

İş hayatına girdiğimiz zaman karşımıza çıkan bu kavramlar çalışanları kategorize etmek için ortaya çıkmış, hiçbir artısı ya da eksisi olmayan tamamen halk ağzında telafuz edilen lakap veya kavramlardır.

Kurum Kültürü Nedir?

Güçlü bir kurum kültürüne sahip olan şirketlerde kurum kültürü çalışanlara rehber olup onların davranış biçimlerini belirlemekle kalmayıp; çalışanlara ne için çaba harcamaları gerektiğini ve birbirleri ile olan etkileşim biçimlerinin nasıl olması gerektiğini gösterip, organizasyonel kimliği oluşturmakla birlikte çalışanların inanç ve değerlere olan bağlılıklarının ve organizasyonel aitlik duygularının kurum kültürü olmayan şirket çalışanlarına nazaran çok daha fazla olmasını sağlıyor.

Asgari Ücret Açıklandı

2022 yılı asgari ücreti Brüt 5.004 TL, Net 4.253,4 TL oldu.

Doğum İzni Nedir? Nasıl Hesaplanır?

Doğum izni, hamile olan veya yeni doğum yapmış çalışan annelere tanınmış bir haktır. Hamilelik izni ya da analık izni olarak da bilinen doğum izni; doğum öncesi izin ve doğum sonrası izin olmak üzere iki aşamalı bölümden meydana gelir. Bu sayede hamile kadınların doğum öncesinde iş yükü hafifletilmiştir. Bunun yanı sıra doğumun ardından da bebeklerini rahatça emzirebilmeleri için gerekli zamanı tanımak ve bu yeni düzene alışmak için birlikte zaman geçirme fırsatına sahip oluyorlar.

Gelir Vergisi

Yani, Gelir Vergisi aslında kişiler arasındaki parasal dağılımın adil düzeyde olması ve kişilerin kamusal hizmetlere katkıda bulunması amacıyla toplanan bir vergi türüdür.

HRD Danışmanlık

HRD, 2017 yılında kurulmuş, İnsan Kaynakları alanında kendini yetiştiren genç ve dinamik kadrosuyla, çok kısa bir zamanda Türkiye’nin en büyük İnsan Kaynakları platformu haline gelmiştir. Ayrıca, sosyal ağlarda ki etkileşim ve içerik gücüyle de yine ülkemizin en büyük insan kaynakları sayfaları olma özelliğini taşımaktadır

Öğrenen Organizasyon Olabilmek

Çalışanlarına haftada 1 günü kendi projelerini geliştirmek üzere zaman tanıyan Google öğrenen organizasyon haline evrilen şirketlerin başında gelmektedir. Google denildiğinde hemen hemen yukarıda saydığımız özelliklere sahip olduğunu hepimiz gözlemlemekteyiz. Google’ın rekabet ortamındaki konumuna baktığımızda da aslında tüm bu saydığımız faydaların teoriden çıkarak öneminin somutlaştığı bir gerçektir. Tüm bu faydalarının yanı sıra gelecekte çoğu şirketin birer öğrenen organizasyon olacağı çoğu araştırmada öngörülüyorken siz daha neyi bekliyorsunuz?

Yabancı Uyruklu Çalışanların İş Sözleşmeleri

Günümüzde pek çok iş yerinde yabancılar istihdam edilmektedir. Yabancıları çalıştırmak isteyen işverenlerin, her ülkede olduğu gibi, mevzuata uygun davranmaları gerekiyor. Ülkemizde yabancıların çalışma izinlerini düzenleyen mevzuat 6735 sayılı Uluslararası İşgücü Kanunu’dur. Ancak bu hakkın kullanılabilmesi için bazı şartların gerçekleşmesi gerekmektedir.

İş Kanununda Deneme Süresi ve İşe Alımda Önemi

Deneme süresi, İş Kanunu ile bağlanmış her sözleşmesinde bulunması gereken karşılıklı olarak hem işçi hem de işverenin haklarını koruyan bir dönemdir. Bir insan kaynakları profesyoneli olarak işe yeni başlayan bir personelin sözleşmesini imzalarken detayını en çok detay öğrenmek istediği sözleşme maddesidir. Sıkça karşılaştığımız bu durumu sizlere de anlatmak istedik. Keyifli okumalar dilerim..

Uygulamada Delphi Tekniği ve İK

Delphi ilk defa RAND Araştırma ve geliştirme şirketi tarafından kullanılmıştır. Karar vermenin ölçülmesi ve desteklenmesi için yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. “Bilimsel çalışmalarda kimi zaman araç kimi zaman amaç rolünde kendine yer bulmaktadır.”

Düşünen Organizasyon

Düşünen organizasyonda daha iyi bir yaşam biçimi isteyenler, seçtikleri mesleklerde daha hızlı yükselmeyi hedefleyenler, çalışanların potansiyellerini ortaya çıkartmayı amaçlayanlar, liderlik ve hiyerarşi içinde yer alma kavramlarını modellerle açıklamaya yönelenler, bu uygulamayı kullandıkları zaman neden kazanır?

İK ve Delphi Tekniği

Delphi Tekniği, araştırması yapılan konunun uzmanlarına gönderilen çok sayıda anket turunun sonuçlarına göre yapılan bir tahmin etme sürecidir. Sıklıkla ihtiyaç analizi için kullanılan bir yöntem olmakla birlikte bir çeşit karar verme yöntemi veya uzlaşma aracı olarak ifade edilebilir.

Yeni Projemiz HRD E-Dergi Yayında

Yeni projemizi sizlere sunmaktan mutluluk ve gurur duyuyoruz! Tamamı ekibimiz tarafından kaleme alınan HRD E-Dergimizin Eylül Sayısı Yayında!

Balık Kılçığı (Ishikawa) Diyagramı

Balık kılçığı diyagramı, neredeyse her sektörde veya işte varyasyon (çeşitlilik. farklılık), kalite ve verimliliğin kilit anahtarıdır. Bir ürün veya hizmet için sipariş vermekten teslimata kadar planlanmış ve standartlaştırılmış bir süreç izlenir

İK’da Benchmarking

Başarılı bir sürecin olması için belirli noktalara dikkat edilmesi gerekir. Öncelikle amacımızı net bir şekilde belirlemeli ve elde ettiğimiz datalarda neyi arayacağımızı net olarak bilmeliyiz. Şirketimizin yapısına, büyüklüğüne ve bulunduğumuz sektöre göre kaynağımızı seçmeliyiz.

İnsan Gücü Planlaması

İnsan gücü planlamasını doğru ve etkin bir şekilde yapan işletmede kaliteli hizmetler üretilecek, buna bağlı olarak müşteri memnuniyeti yüksek seviyelere çıkacak, sonuç olarak hedeflere de adım adım ulaşılmış olunacaktır. Bu durumda işletme, rakipleri karşısındaki galibiyetini “insan kaynağı” sayesinde kazanmış olacaktır.

İK ve İSG (6331)

2018 yılında AB üyelerinin sunduğu rapora göre en çok ölümle sonuçlanan iş kazası yaşanan ülke 615 ile Fransa olurken Türkiye’de bu sayı 1541’dir. Bu ciddi rakamları çevremizdeki kişileri bilinçlendirerek azaltabiliriz.

" 4 8 5 7 "

Türkiye Cumhuriyeti tarihinde iş kanunu adı altında; 1936 yılında 3008 sayılı iş kanunu, 28.07.1967 yılında 931 sayılı iş kanunu, 25.08.1971 yılında 1475 sayılı iş kanunu ve son olarak 10.06.2003 yılında 4857 sayılı iş kanunu yürürlüğe girdi. Çalışma hayatında işçi ve işverenlerin haklarını korumak, hak ihlallerini önlemek, sorumluluk ve yükümlülükleri belirlemek için bir düzenleme gerekiyordu. Yaklaşık 32 yıl yürürlükte kalan 1475 sayılı İş Kanunu, çağın gereklerine cevap veremez hale gelmişti. Çalışma hayatımızı ve bununla ilgili yasalarımızı çağdaş gelişmelere uygun hale getirmek zorunlu bir hal almıştı. Bu sebeple Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından çıkarılan 4857 sayılı iş kanunu 22 Mayıs 2003 tarihinde kabul edilmiş, 10 Haziran 2003 tarihinde de resmî gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. 4857 sayılı son iş kanunumuzda Avrupa standartlarına, İLO normlarına ve AB direktiflerine yer verilmiştir.

İnsan Analitiği

Artırılmış gerçeklik, dijitalleşme, bilişim, doğal dil işleme, büyük veri, analitik, nesnelerin interneti gibi trend olan akımların; organizasyonların kritik fonksiyonlarında yaygınlaşmasının ötesinde, bu fonksiyonları tamamen ele geçirmeye başladığı dönemde şirketler de akımlar tarafından ele geçirilmektedir. Bu akımların yarattığı değişim kaçınılmazdır ve şirketler ayak uydurmak zorundadır. İnsan, şirketler için önemli bir kaynak olarak görülmekte ve bu kaynağı doğru kullanıp başarıya ulaşabilmek adına şirketler için stratejik öneme sahiptir. Bunun için ise insanı anlayıp davranışlarını analiz ederek sürdürülebilir bir başarı elde etmek şirketin hedefleri arasında görülmektedir. Bu hedefi gerçekleştirirken ‘insanı’ odağına alan İnsan Kaynakları departmanının ise devreye girmesi de şaşırtıcı olmayacaktır.

Değişim Yönetimi

İş hayatında ticaretin doğası gereği işletmelerin değerleri ne kadar iyi olursa olsun, çevresel faktörlerden ve dış unsurlardan etkilenme olacaktır. Bir değişim yönetimi içinde olan işletmeler, personellerine donanım kazandırmak için değişim yönetimini gerçek bilgilerle sunmalı, motive etmeli ve eğitimlerini vermelidir. Yapılacak olan değişim yönetimi, işletme ile birlikte çalışanlara da yararı olacağını bildirmeli ve çalışanlardan da katkı beklenildiği belirtilmelidir.

Duygusal Yorgunluk

Zaman zaman kendimizi dört duvar arasına sıkışmış hissederiz. Çaresiz ne yapacağımızı bilemeyiz. Elimiz ayağımız birbirine dolaşır. Bir yandan cevap bekleyen mailler, bir yandan hazırlanması gereken raporlar kuşatır çevremizi. Hepimiz kimi zaman böyle durumlarla karşı karşıya kalmışızdır. Peki, neden bu durumlarla yüzleşiriz bu durumlara yol açan olaylar nelerdir?

Hibrit Çalışma Modeli

İlerleyen zamanlarda da Hibrit modeli başarıyla yürütmeyi amaç edinmiş olan şirketler hem tasarruf ederek karlılıklarını arttıracak, hem çevresel fayda yaratacak hem de mutlu, motive olmuş ve verimli çalışanlar ile ülkemize ve dünyaya değer katmaya devam edeceklerdir.

Nerede Yanlış Yapıyoruz?

Bu doğrultuda uzun çalışma saatlerinin, stresli iş ortamlarının ve iletişim problemlerinin önüne geçmek işverenler için çözülmesi gereken aslında çözümü zor olmayan engeller olarak karşımıza çıkıyor. Bir şirket durduğu yerde kendi kendine kazanamaz. O şirkete kazandıracak olan çalışanlarıdır. Çalışanları değersiz görmek şirketini değersizleştirmek anlamına gelmektedir. Şirketin itibarını çalışanlar yükseltir ve düşürür. Aile yaşantılarına verilecek her özenin şirketinize katma değer katacağı gerçeği unutulmamalıdır. Bu dengeyi sağlayabilmek için neler yapmalıyız;

Outsourcing ve İK

Sonuç olarak her organizasyonun dış kaynak kullanımı yapmak gibi bir zorunluluğu bulunmamaktadır, çünkü organizasyonlar bu tarz değişimlerde kurum kültürüne ve değerine katkı yapmış kişileri kaybedebilirler. Bu bağlamda maliyet, ihtiyaç ve hayata geçirililebilirlik noktasındaki planlamalar detaylı ve titiz bir şekilde yapılmalıdır.

Farklılıkların Yönetimi

Farklılık yönetimi ilk olarak ABD' de ortaya çıkmıştır. Burada kendini göstermesinde ırkçılığa, faşizme ve ayrımcılığa karşı yoğun atak gelmesiyle, yeni bir akım ve sistemin doğmasıdır. Gelişmelerle farklılıkların yönetimi konusu “diversity, diversity management” başlıkları yükselerek diğer ülkeleri de etkisi altına aldı. ABD’ den sonra Kanada ve Avustralya’da, 1980’lerden itibaren de Avrupa Birliği’nde kabul görmüştür.

Yargıtay Kararı!

İş kanunu madde 22’de “…çalışma koşullarında esaslı bir değişikliği ancak durumu işçiye yazılı olarak bildirmek suretiyle yapabilir. Bu şekle uygun olarak yapılmayan ve işçi tarafından altı işgünü içinde yazılı olarak kabul edilmeyen değişiklikler işçiyi bağlamaz.” hükmü gereğince çalışma düzeninde değişikliğe gidilebilmesi için tarafların karşılıklı anlaşması gerektiği açıkça belirtilmiştir.

İK Danışmanlığı Nedir? Ne İşe Yarar?

İnsan kaynakları danışmanlığı son günlerde işyeri ve işe alım süreçleri için oldukça gözde bir sektör haline gelmiştir. İşe alım sürecini yönetmede ve doğru yöntemleri uygulamada firmaya destek olur. Ayrıca; oryantasyon eğitimlerinin doğru şekilde verilmesini ve hukuki boyutunun en iyi şekilde düzenlenmesi sağlayarak organizasyonların başarılı olması hedefler.

İnsan Kaynaklarının Değişimi Endüstri 4.0

Günümüzde hayatlarımızda en belirgin hissettiğimiz şey değişim. İnsan kaynakları değişimin kendisidir. Değişim insan kaynaklarında başlayıp tüm şirkete yayılır. Geleceğe baktığımızda değişime en kolay şekilde adapte olabilen işverenlerin kazanacağını biliyoruz.

İK ve KVKK

7 Nisan 2016 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununu yürürlüğe girmesinden itibaren işletmelerdeki insan kaynakları çalışanlarını değişiklik yapmaya götürmüştür. Çünkü KVKK işletmelerdeki insan kaynakları sürecini çok yakından ilgilendirmektedir. Çalışan adayların iş başvuru formundan tutunda işten ayrılacağı süreye kadar olan zaman diliminde birçok veri süreç içinde elden geçip kayıt altına alınıyor. Burada unutulmaması gereken 2 hususa değinmek isterim.

Ay Işığı Sorunu Nedir?

Ay ışığı son dönemlerde kariyer geliştirme sorunlarında oldukça sık karşılaşılan problemlerdendir. Bireyleri asıl işi dışında çalışmaya iten birçok faktör bulunmaktadır bu faktörler; son dönemlerde bireylerin geçim sıkıntısının hali hazırda fazla olması, kurumsal olmayan firmalarda ya da yeniliğe açık olmayan üstler, kurum çalışanları tarafından yapılan işlerin takdir ve önem görmemesi tabiri caiz ise çalışanın yerinde sayması kendisini bir adım öteye taşıyamaması düşüncesine kapılması, kurumda değer görmemek yeteneklerini, bilgilerini unutmak ve bir nevi mesleki anlamda körelmeyi durdurmak için bireyler kendi hesabına başka işlerde çalışmaya hali hazırda olan işlerinin kendilerini güvende tutma düşüncesi ile tam anlamıyla terk etmeme durumda kalmaktadır.

Mesleki Yeterlilik Zorunluluğu Getirilen Meslekleri İncelediniz Mi?

Söz konusu tebliğ ile MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi zorunluluğu getirilen meslek sayısı 143’den 183’e çıkmıştır.

Uzaktan Çalışma Yönetmeliğini İncelediniz mi?

Pandemiyle birlikte birçok şirket, uzaktan çalışma modeline zorunlu ve hızlı bir geçiş yaptı. Bugün geldiğimiz noktada işverenler, yeni çalışma düzeninin nasıl olması gerektiğini düşünürken; Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hazırlanan “Uzaktan Çalışma Yönetmeliği” Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Son Dakika! 08.04.2021/ SGK Yeni İşten Çıkış Kodları!

Sosyal Güvenlik Kurumu Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan 2021/09 sayılı Genelge ile İşten ayrılış nedenlerinde kod "29- İşveren tarafından işçinin ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırı davranışı nedeni ile fesih" kodu çıkarılmış ve yerine "41" No.’lu koddan sonra gelmek üzere yeni işten ayrılış nedenlerini içeren kodlar eklenmiştir.

Kristal Nesil "Z Kuşağı"

Z Kuşağı olarak adlandırılan bu neslin artık iş dünyasına girmeye başlamasıyla bu kuşağın kendilerine katacakları artı değerleri görüp, işverenlerin ve insan kaynakları birimlerinin bu kuşağı anlamaları ve şirketleri buna hazırlamaları gerekiyor.

Eğitim Fonksiyonunda Oyunlaştırmanın Önemi

İnsan doğumundan itibaren öğrenme faaliyetlerine oyun ile başlamıştır. İş dünyası için de oyunlaştırmanın önemi 2000’ler itibariyle anlaşılmaya başlanmış ve klasik yüz yüze eğitim süreçlerinin artık yeterli verimi sağlamadığı araştırmalar ile ortaya çıkarılmıştır.

Bir İnsan Kaynakları Masalı

İş hayatı, çoğu zaman hepimizin üzüldüğü durumlar olan; dedikodu, koltuk savaşları, akıl oyunları ve daha nicesi ile dolu olabiliyor. Oysaki sadece başarılar ile dolu idealist bir çalışan olmak için o kapılardan içeri girmiştik. Engeller elbet olacaktı ama bu bize mücadeleyi, sorunlar karşısında göğüs germeyi, savaşmayı ve böylelikle adına tecrübe koyduğumuz unvanı aldırtacaktı. Bizde bu oyunların kıdemli neferleri olacaktık. Bu masal, kiminizin bir iş mülakatında birkaç dakika gördüğü, kiminizin ise bizzat kendisini içinde bulduğu İnsan Kaynakları çalışanlarını temsil eden Esin’in yolculuğuna sizleri davet ediyor.

Şirketlerin Yüzü İK

Kurum ve şirketler sürdürülebilir bir politika edinebilmek ve etkin bir marka değeri yaratabilmek için İnsan Kaynakları Uzmanlarına önem göstermeleri gerekir. yöneticeler, atıcakları adımlarda onlara danışmalı ve var olan işleyişte onların bilgi ve deneyimlerine güvenmelidir. Zira onlar kuruma açılan ilk kapılardır. Bu kapının eşiğinden girecekler kişiler, eğer ki buradan öğrendiklerini doğru anlar ve uygulayabilirler ise diğer kapılara da erişip kilitlerini kolaylıkla açacaktırlar. Şirketler, marka yönetimlerini, İnsan kaynakları Uzmanları’nın etkin çalışmaları ile birleştirdiği sürece, hem kamuoyu hem de iş piyasasında saygın bir yere gelecektirler.

Kariyer Geliştirme

Kariyer geliştirme; personelin becerilerini, kişiliğini, potansiyelini geliştirebilecekleri sosyal ve teknik donanımlara sahip olma süreçlerini ifade eder ve aynı zamanda kariyer yönetimi ve kariyer planlamanın ana noktası olarak da görülür. Bireylerin iş yaşamlarında kendilerini geliştirebilmeleri ve ilerleme çabalarının olması ve yine bireylerin belirledikleri meslek seçimlerine, katkı sağlayan faaliyetler olarak tanımlanmaktadır.

Puanlama Yöntemi

Puanlama sistemi iş değerleme yöntemlerinde en çok kullanılan yöntemlerden birisidir. Bu sistemde işin değeri her bir faktöre belli bir sistemle sayısal puan verilmesiyle oluşur. İşler göreceli olarak değerlendiriliyor ve faktör derecelerine göre puanlanıp ve derecelendiriliyor.

İnsan Kaynaklarında Big Data'nın Önemi

Modern bir kavram olarak karşımıza çıksa da büyük veri, bir işletmenin genel karar alma sürecine biraz geleneksel bir şekilde katkıda bulunur: Şirketlerin yeni fikirleri değerlendirmesine ve daha bilinçli kararlar almasına olanak tanır.

İş Analizi Nedir? Nasıl Yapılır?

İş analizi İnsan kaynakları fonksiyonlarının tümü aslında birbiri ile bağlantılıdır. Bir fonksiyonda yapılan işleyiş diğer bir İK fonksiyonunu doğrudan ya da dolaylı yoldan etkilemektedir. İş analizi de bir çok fonksiyonu etkilemektedir.

İşçinin Şubat Ayı Eksik Gün Bildirimi

Her yıl şubat ayındaki eksik gün bildirimleri kafa karıştıran bir problem olarak görülür. Şubat ayı ister 28 ister 29 çeksin, formülümüz yine aynı şekilde uygulanır.

Çalışan Değer Önermesi

Çalışan değer önermesi, kurumların çalışanları yalnızca iş gücü olarak görmeyip onları da birer müşteri ve güç olarak kabul etmesiyle, kurumun çalışanlarına sağladığı özel ayrıcalık ve düzenlemelerdir.

İş Dizaynı Nedir ve Nasıl Yapılır?

Korona virüs salgınından kaynaklanan nedenlerden dolayı iş dünyasının klasik çalışma şekilleri değişti. Bu etki sonucunda şirketler için iş dizaynının önemi daha da arttı. İşletmeler, esnek çalışma, uzaktan / evden çalışma ve iş iyileştirmeleri yaparak bu sürece doğal olarak ayak uydurmak zorunda kaldılar.

Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi

İnsan kaynağını işletme performansını arttıracak yönde geliştirmenin ilk adımı, çalışanların hedefleri ile işletme hedeflerini bütünleştirmektir. Stratejik insan kaynakları yönetimi, işgücünü seçerken, eğitip gelişimini sağlarken ve ödüllendirirken bu uyumun ince dengesini sağlamaya ve korumaya özen göstermiştir.

İşçinin Haklı Nedenle Derhal Fesih Hakkı

İşçi bir başka işçi ya da üçüncü şahıslar tarafından cinsel tacize maruz kalırsa ve bu durumu işverene aktarır, işveren tarafından bir müdahalede bulunulmaz ise iş sözleşmesi derhal haklı neden ile fesih edilir.

Çalışan Bağlılığı Yaratma

Kuruma bağlı bir çalışan profili yaratmak, bir üstünlük ve rekabet unsurudur. Bunu sağlamanın en temelinde, ‘’insancıl’’ bir yaklaşımla çalışanların fikir ve görüşlerine önem verip değerlendirmenin önemi yatar.

Eğitim ve Geliştirme Süreci

Eğitim ve geliştirme; mevcut işgücünün etkinlik ve verimliliği artırmak için yapılan İnsan Kaynakları faaliyetlerinin en önemlisidir. Çalışanların mevcut durumunu ya da oluşabilecek performans yetersizliklerini ortadan kaldırmak için yapılmaktadır. Eğer bir şirket büyümek istiyorsa eğitim önemlidir. Örgütte değişimin, sürekliliğin ve çalışan motivasyonunun (örgüte bağlılık) sağlanabilmesi için eğitim şarttır.

İşe Alıştırma (Oryantasyon) Gerekli Midir , Etkili Midir?

Her birimiz için çalışma hayatı oldukça önemli. Üniversiteden mezun olduktan sonra heyecanla beklediğimiz ilk iş deneyimimiz, daha sonrası için kariyer basamaklarını çıkacağımız yeni başlangıçlar… Peki, yeni iş yerimizde ilk günler ne yapacağımız hakkında bir fikrimiz var mı?

İşçinin Rekabet Yasağı

İş akdinin bitmesinin ardından, normal şartlarda tarafların (işçi ve işveren) sözleşmelerinden doğan haklar ve borçlarda haliyle sona ermektedir. Fakat günümüzde birçok işveren, çalışanların işten ayrılmasını engellemek için rekabet yasağı ya da bir diğer adıyla rekabet etmeme sözleşmesi imzalattırma yoluna gidiyorlar. İşverenler suni bir aidiyet oluşturarak çalışanların işi bırakmayacağını ve işten ayrılmaktan vazgeçeceğini düşünüyorlar. Fakat atladıkları bir nokta olduğunu da gözden kaçırmamak gerekiyor

Personel Güçlendirme (Empowerment)

Personel güçlendirme kavramlarına değinmeden önce personelin analizini yapıp etkili yönetimi sanata dönüştüren liderlerin, personellerin de bu kavramı olabildiğince uygulamaları sonucu, başarıdan başarıya koşan personellerin olması gözle görülmeye değecek bir niteliktedir.

Psikolojik Şiddet (Mobbing) Etkileri

Türkiye’de çalışma nüfusunun % 40 mobbinge uğramaktadır. Türkiye genelinde bu rakam 9 milyon 600 bin kişiye tekabül ediyor. Ciddi bir milli sorun olarak görüyorum. Burada da belirtmek isterim ki en kısa zamanda bu olumsuz kavramların tümü için harekete geçilmesi ve somut adımların atılması gerekmektedir. Örneğin; Avrupa'nın gelişmiş ülkelerinde, özellikle İskandinav ülkelerinde mobbing ile ilgili müstakil kanunlar, cezalar var. Ne yazık ki ülkemizde bu sistemi çözebilmiş ve somut kanunlar ortaya koyabilmiş değiliz. Peki neden?

Meslek Hastalıkları, İşçilerin Kaderi Değildir!

Peki, meslek hastalıklarını önleyebilir miyiz? Çalıştığımız meslekler ve koşulları her ne kadar çeşitlilik gösterse bile biz bazı tedbirler alarak bu tür hastalıkların etkisini en aza indirebilir veya tamamen önüne geçebiliriz.

Yargıtay Kararı!

Tıbbi Tanıtım Temsilcisi (İlaç Mümessilinin) Yapmadığı Ziyareti Rapor Etmesi.. Mahkemece hak düşürücü sürenin geçtiğinden söz edilerek her iki isteğin kabulü hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.

İş Değerlemesi Yapma Nedenleri

İnsanlar İş değerlemesini genellikle ücret adaletsizliklerinin giderilmesi amacıyla gündeme geldiğini düşünür. Oysa ki gerek personel gerekse işveren ve işletme yönetimi için ücret yapısının ve ücret ödemelerinin büyük önem taşıdığı açıktır.

İş Sözleşmesi Özgürlüğü ve Sınırları

Sözleşme yapma özgürlüğü, sosyal düşüncelerle İş Kanunu kapsamında belirli çizgiler ile sınırlandırılmış ve bazı durumlar için “sözleşme yapma zorunluluğu” getirilmiştir.

Kısa Çalışma Uzatma Kapsamında Alınan Sorular ve Cevapları

Kısa Çalışma Uzatma Kapsamında Alınan Sorular ve Cevapları

Performans Değerlemede Standartların Ve Kriterlerin Belirlenmesi

“Performans; belirlenen standartlara göre bir işin yerine getirilme düzeyi ya da iş görenin davranış biçimi olarak da tanımlanabilir.” “Performans değerleme; kişinin yeteneklerini, gizil gücünü(potansiyelini) iş alışkanlıklarını, davranışlarını ve benzeri niteliklerini diğer kişilerle karşılaştırmak suretiyle yapılan sistematik ölçmedir.”

Fazla Çalışmanın Belgelendirilmesi ve İspatı

Fazla çalışmanın ispatının yapılmasında işveren ve işçininde hukuken belirli yükümlülükleri bulunmaktadır. İspat etmek ile yükümlendirilen taraf iddiasını/beyanını ispat etmesi gerekmektedir aksi halde karşı tarafın aksini ispat etmesine gerek yoktur. Fazla çalışmanın ispatı ile ilgili İş Kanunu’nda özel bir hüküm bulunmamaktadır ancak Hukuk Mahkemeleri Kanunu’nun hükümleri uygulanmaktadır.

İnsan Kaynakları Planlaması ve Amacı

İşletmelerde var olan kaynakların iyi, etkin ve amaç için kullanımı ve bunların analizi, raporlanması planlama sürecinin kapsamını oluşturur. Zamanında yapılan bir planlama etkin olarak ilerlerse, oluşan organizasyonun temeli olur. İnsan kaynakları planlaması ise, gelecek zamanlar öngörülerek birimlerde ve pozisyonlarda ihtiyaç duyulacak personel sayısını belirleme çalışmalarını ifade eder.

30.11.2020/Son Dakika! Koronavirüsle Mücadelede Yeni Tedbirler

Koronavirüs önlemleri kapsamında alınan yeni tedbirler açıklandı. Bu kapsamda; hafta içi her gün gece saat 21.00 ile sabah 05.00 arasında genel sokağa çıkma sınırlaması uygulanacak. Hafta sonu uygulanacak sokak kısıtlaması ise cuma akşamı 21.00'den pazartesi sabahı saat 5'e kadar kesintisiz devam edecek.

Yetkinlik Bazlı Mülakat Gerçek Star Kimdir

Yetkinlik bazlı mülakat gerçekleştirilirken adaylara konuşmaları için fazla süre verilerek detaylı bilgi edinilmeye çalışılır. Genel istatistiklere bakılarak mülakat süresinin %75- 80’ini kapsayacak şekilde adayın konuşması sağlanmalıdır. Konuşma bitiminde uzmanlar, pozisyon ile ilgili aranan özellikleri ön planda tutup adayın vermiş olduğu cevaplara bakarak gelecekteki performansını öngörmeye çalışır.

İşverene Borçlarımız Nelerdir

İnsanların hayatlarını sürdürebilmeleri için çalışması gerekir. Çalışma hayatlarında çalıştıkları yer ile ilgili karşılıklı bir iş ilişki doğuyor. İş hayatının da günümüzde de devam eden karışıklığını düşünürsek doğan bu ilişkinin hem işveren tarafına hem de çalışan tarafına borç yüklediğini düşünmek zor olmasa gerek. Bir iş ilişkisinin olabilmesi ve bunu resmi olarak yapılabilmesi için çalışan ile işveren arasında bir sözleşmenin olması gerekir. İş sözleşmesi, 4857 sayılı İş Kanunu’na göre bir çalışan ve bir işveren arasında kurulan iş ilişkisine dayalı ıslak imza altına alınması gereken bir sözleşmedir. Bu sözleşmeye göre çalışan iş görmeyi, işverenin ise bu işe karşılık ücret ödemeyi taahhüt eder.

İnsan Kaynakları Dijitalleşiyor Mu

Teknoloji artık uyandığımız andan uyuduğumuz ana kadar hayatımızın her evresinde yer alıyor demek yanlış olmayacaktır. Sosyal yaşamımız da bu denli bizimle olan teknoloji neden iş yaşamımızda da bizimle olmasın ki?Artık bir çok işimizi elimizdeki ufacık ekranlardan hallederken neden çalışma alanımızda da dijitalleşmeden yararlanmayalım? Dijitalleşmeyi doğru kullanır ve yönetirsek gerek mali gerek zamansal olarak tasarruf sağlayabiliriz.

Yargıtay Kararı! Yargıtay’dan Evlilik Tazminatında Hakkın Kötüye Kullanımı Yorumu

Peki kıdem tazminatını süre şartı bakımından yerine getiren ve evlilik tarihinden itibaren 1 yıllık hak düşürücü süre içerisinde iş akdini sonlandıran her kadın işçi kıdem tazminatına koşulsuz şartsız hak kazanır mı?

İşverenin İşçiye Olan Borçları Nelerdir

Çalışma hayatına atılan adım bir süreç olarak ele alınır ve işçinin işe alınması ile başlar. İş sözleşmesinin karşılıklı tarafları olan işçi ve işveren süreci başlatan bu sözleşmeyi imzaladıktan sonra birbirlerine karşı olan borçları ve sorumlukları da başlamaktadır. İş Kanunu’na baktığımızda bu iki kavram karşımıza çıkar; işçi ve işveren…

17.11.2020/Son Dakika! Koronavirüsle Mücadelede Yeni Tedbirler

Cumhurbaşkanı Erdoğan şu sözlerle yeni tedbirleri açıkladı!

İz Bırakan Bir İK Yöneticisi Nasıl Olunur

İş etiği ve ahlaki değerler çerçevesinde hareket ederek hedefine ulaşmalıdır. Ancak bu şekilde, hem iş yerinde hem de kalplerde derin izler bırakabilir. İyi bir insan kaynakları yöneticisi olmak; bir serüvenle başlar ve emin adımlar ile iyi bir imaj oluşturulabilir.

Yargıtay Kararı! Müşteriyle Samimi Olmak İşten Çıkarılma Sebebi

Yargıtay, hizmet sektöründe çalışan milyonlarca işçiyi yakından ilgilendiren emsal nitelikte bir karara imza attı!

Ücretsiz İzin Desteği

Ücretsiz İzin Desteğinden Kimler Yararlanabilir?

Yargıtaydan Emsal Karar

"Patrona Facebook’tan Hakaret Etti" Yargıtaydan Emsal Karar!