İK ve Delphi Tekniği

İK VE DELPHİ TEKNİĞİ 

Delphi Tekniği, araştırması yapılan konunun uzmanlarına gönderilen çok sayıda anket turunun sonuçlarına göre yapılan bir tahmin etme sürecidir. Sıklıkla ihtiyaç analizi için kullanılan bir yöntem olmakla birlikte bir çeşit karar verme yöntemi veya uzlaşma aracı olarak ifade edilebilir.

Delphi tekniğinde, araştırmacılar araştırması yapılın konularda farklı görüşlerin ortaya çıkmasıyla ve zaman zaman görüşlerin çatışması gibi durumlarla yüz yüze kalırlar. Bu görüş farklılıkların bir eğitim programında bulunması uygun hedeflerin neler olacağı, ürünün hangi niteliklere sahip olması gerektiği, gerçekleştirilmesi düşünülen bir etkinliğin yapılmaya değip değmeyeceği, önceliklerin neler olabileceği, belirli bir görevi yerine getirecek kişinin hangi yeterliklere sahip olması gerektiği vb. konular sonucunda ortaya çıkmaktadır.

DeIphi tekniği, özellikle politik ya da duygusal ortamIarda karar verme durumunda kalındığında veya kararların güçlü gruplar tarafından etkilenme olasılığının olduğu durumlarda kullanılabilir. Uzlaşma sağlama aracı olarak ifade edilen Delphi, bir problem durumuna ilişkin uzman görüşlerini sistematik bir şekilde elde eden bir tekniktir. Delphi tekniği kullanılarak bir problem durumuna farklı açılardan bakan bireylerin ve grupların yüz yüze gelmeden uzlaşma amaçlanmaktadır. Karmaşık problemlerin üstesinden gelebilmek için bir grup bireyin, içerisinde etkili olarak iletişim kurabileceği bir yapı oluşturma olarak ifade etmektedirler. Delphi tekniği ile katılımcıların farklı bakış açılarının yanında yaratıcı fikirlerin de ortaya çıkması beklenmektedir.

Delphi Tekniğinin Özellikleri

  • Katılımda Gizlilik

Araştırma süresince uzman kişilerin görüşlerinin kime ait olduğu gizli tutulur.

  • Grup Tepkisinin İstatistiksel Analizi

Analizde kullanılan istatistiklerin ne ifade ettiği katılımcılar tarafından da iyi anlaşılması sağlanmalıdır.

  • Kontrollü Geri Besleme

Ardışık anketlerin analizleri sonucunda bireyler kendi düşünceleri haricinde diğer yaklaşımlar çerçevesinde kendi fikirlerini yeniden değerlendirerek gözden geçirirler.

İK ve Delphi Tekniği

İnsan kaynaklarında delphi tekniği İnsan Kaynakları Planlamasında kullanılan yöntemlerden biri olarak görülmektedir.

Bu teknikte uzmanlar sırayla tahminlerini ve varsayımlarını sunarlar. Aracı kişi bu tahmin ve varsayımları diğerlerine iletir. Ardından bağımsız olarak katılımda gizlilik özelliği sayesinde isim belirtmeksizin uzmanlar tarafında gerekli düzeltmeler yapılır. Aracı tüm fikir ve varsayımları özetleyerek bir arada toplar, ardından uzmanlara gönderir. Bu süreç fikir birliği oluşana kadar devam etmektedir.

Üstün yön; pek çok sayıda uzmanın görüşü alınması ve görüş birliği sağlanıncaya kadar devam etmesi.

Zayıf yön; anket sorularının hazırlanması ve yorumlanmasında uzmanlara danışılmaması.

Delphi yönteminin başarılı bir biçimde kullanılabilmesi için;

  • Yeterli zaman
  • Uzmanların yeterli bilgiye sahip olmaları
  • Uzmanların aynı zamanda yeterli iletişime sahip olması

KAYNAKÇA

-izge.com.tr

-‘EGITIM ARAŞTIRMALARINDA DELPHI TEKNIGi VE KULLANIMI’ Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 20: 215 – 220 (2001)

Bu Yazıyı Paylaşın