Eğitim ve Geliştirme Süreci

EĞİTİM VE GELİŞTİRME SÜRECİNİN AŞAMALARI

Hızla değişen dünyamızda, eğitime önem vermeyen işletmelerin yoğun rekabet ortamında varlıklarını koruyup sürdürebilmeleri zorlaşmıştır. Teknoloji ve rekabet ortamının sürekli değişmesiyle eğitim ve gelişim de işletmeler için sürekli hale gelmiştir.

Eğitim (Training): Belirli bir alan için bilgi ve becerileri kapsar.

Geliştirme (Development): Eğitime göre kapsamı daha geniştir. Yapılan işe ve örgüte daha kapsamlı bir bakış açısı sağlar. Makro öğrenmedir. Gelecekteki kariyer için geniş öğrenme olarak da tanımlanabilir.

Eğitim ve geliştirme; mevcut işgücünün etkinlik ve verimliliği artırmak için yapılan İnsan Kaynakları faaliyetlerinin en önemlisidir. Çalışanların mevcut durumunu ya da oluşabilecek performans yetersizliklerini ortadan kaldırmak için yapılmaktadır. Eğer bir şirket büyümek istiyorsa eğitim önemlidir. Örgütte değişimin, sürekliliğin ve çalışan motivasyonunun (örgüte bağlılık) sağlanabilmesi için eğitim şarttır.

1) EĞİTİM VE GELİŞTİRME SÜREÇLERİ

Şekil 1.1 Eğitim Süreci

metin, ekran görüntüsü, diyagram, çizgi içeren bir resim

Açıklama otomatik olarak oluşturuldu

Kaynak: Barutçugil, “Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi, s. 306.

a) Eğitim İhtiyaç Analizi:

  • İşletme düzeyinde, işletmenin etkinlik ve verimlilik göstergeleri incelenir.
  • İş düzeyinde, performansın düşük olduğu alanlardaki görev ve sorumluluklar ile çalışanın sahip olması gereken nitelikler analizi yapılır.
  • Bölüm düzeyinde, her bölümün kendine ait eğitim ihtiyaçları vardır. Bölümlerin tek tek eğitim eksiklikleri tespit edilmesinin analizidir.
  • Unvan düzeyinde, yöneticilerin ve uzman veya asistanların eğitim ihtiyaçları farklılık göstermektedir bu sebeple unvan düzeyinde analiz yapılır.
  • Kişi düzeyinde, çalışanın sadece performansı değil tüm değerleri olarak analiz edilmesidir.

Yapılan analizlerle şu an ki mevcut ihtiyaç ve problemler ile gelecekteki ortaya çıkabilecek ihtiyaç ve problemlerin analiz edilmesidir. Mevcut durum ve istenilen durum arasındaki fark sonucu ortaya çıkar.

b) Eğitimin Planlanması ve Uygulanması: Her işletmenin kendine ait bir eğitim politikası olmalıdır. Bu politika işletmenin amaçlarına, işletme büyüklüğüne ve çalışanlarına uygun olacak şekilde bir politika belirlenmelidir.

Eğitim organizasyonunun oluşturulması; genel olarak İnsan Kaynakları Departmanının bir fonksiyonudur. Büyük ölçekli şirketlerde bunun için eğitim komitesi ya da eğitim merkezleri kurulabilir.

-Eğitim programının hazırlanması; analiz tamamlandıktan sonra, eğitimin konuları, eğitime kimlerin katılacağı, eğitimi kimin vereceği, eğitimin yeri, zamanı, süresi ve eğitimin bütçesi belirlenerek hazırlık yapılır.

c) Eğitimin Değerlendirilmesi/ Ölçülmesi:

Literatüre bakıldığında ise, eğitimin değerlendirilmesini Kirkpatrick’in Dört Kademeli Değerlendirme Kriterleri Çerçevesi ile inceleyebilmek mümkündür.

Tablo1.1 Kirkpatrick’in Dört Kademeli Değerlendirme Kriterleri Çerçevesi

DÜZEYKRİTERLERODAK
1ReaksiyonlarEğitilenlerin memnuniyeti
2ÖğrenmeBilgi, beceri, tutum ve davranışların kazanılması
3Davranışİşteki davranışlarda gelişme
4SonuçlarEğitilen tarafından gerçekleştirilen iş sonuçları

İlk olarak eğitim öncesi çalışanlara eğitim konusu kapsayan test yapılır. Aynı test eğitim sonunda tekrar yapılmaktadır. Bu yöntem sayesinde eğitim öncesi ve eğitim sonundaki alınan puanlar karşılaştırılır. Karşılaştırma sonucu hedeflenilen öğrenilmeye ulaşılmış mı diye bakılmaktadır. Eğitim sonunda ise çalışanlara ‘eğitim değerlendirme formu’ verilir. Formda çalışanların eğitimi belli kriterlere göre değerlendirilmesi istenir.  Örnek form için; Bakınız 

Bu Yazıyı Paylaşın