Çalışan Değer Önermesi

ÇALIŞAN DEĞER ÖNERMESİ 

 Kurumlar markalaşma ile kazandığı katma değer sayesinde, kendilerini diğer rakiplerinden ayrıştırıp üstün görebilmektedir. Bu süreç de kurumun elde edeceği en büyük kazanç, hedef kitlede olumlu bir imaj yaratarak itibar kazanmaktır. Eskiden bu amaca ulaşmanın sırrı, dış hedef kitleye erişim sağlanmasıyla, kazanılacağı düşünülmekteydi ama zaman gösterdi ki, kurumların en önemli hedef kitlelerinden biri, mevcut çalışanlarıdır. Şirketler anladı ki, iç hedef kitlenin (çalışanların) memnuniyeti sonucu, potansiyel müşteri ve çalışan doğmaktaydı; Aynı zamanda, çalışanların bağlıklarının artmasına ve kurumun rakiplerine karşı artı değer oluşturmasında da etkili olmaktaydı. 

satranç taşı, satranç, salon oyun ve sporları, masa oyunu içeren bir resim

Açıklama otomatik olarak oluşturuldu

Yaşanan farkındalığın ardından, çalışan değer önermesi sistemi gündeme getirildi. 1990’ların başlarında şirketlerin dilinde pelesenk olan bu kavram, müşteri değer önermesinden yola çıkarak, “Değişmesi gerekenler değişir” mottosu ile hareket edip müşteri yerine çalışanın konması anlayışını getirmiştir. Bu kavram, pazarlamanın temellerinden yola çıkılarak ortaya konulan bir sistem olup özünü faydacılık ve değer olgusundan almaktadır. Literatürü incelediğimizde çalışan değer önermesi, Employee Value Proposition (EVP) kelimesinin dilimize çevrilmesiyle geçmiştir. Tam anlam olarak, ‘’Bir çalışanın bir şirkete sağladığı becerileri, kabiliyetleri ve deneyimi karşılığında elde ettiği, şirkete özgü faydalardır.’’ şeklinde tanımlanır. 

    İyi bir kurum kültürüne sahip şirketlerin güçlü bir çalışan değer önermesi sistemi mevcuttur. Böylelikle iş performanslarını arttırmakla kalmayıp iş piyasasında da belli bir yere gelebilmektedirler. Özellikle potansiyel müşteri ve çalışan havuzunda geniş bir yer bulmaktadırlar, Çalışanlar açısından bakıldığında, motivasyonlarını arttıran, kendilerini değerli hissetmelerini ve bununla beraber şirket bünyesine saygı duymalarını sağlayan bir aracıdır. 

   Çalışan değer önermesi (EVP) finansal gerekleri gözetmeyip daha çok soyut ve kültürel yapılara dayanmaktadır. Çalışanlar için olumlu etkiler yaratacak bu özelikleri sıralayacak olursak, bunlar: 

 • İşyeri çekiciliği
 • Etik kodlar ve uygulamalar  
 • Farklılık/çeşitlilik yönetimi 
 • İş-yaşam dengesi 
 • Kişisel ve profesyonel gelişim için fırsatların sunulması  
 • Çalışma ortamının ergonomik olarak tasarlanması 
 • Çalışanı tatmin eden fiziksel bir çevrenin sunulması 
 • Şirket içinde öneri sistemlerin oluşturulması ve fikirlerin hayata geçirilmesi 
 • Politika ve prosedürlerin açık bir şekilde uygulanması 
 • Ayrım gözetilmeksizin çalışanların haklarına saygı duyulması, farklılıkların çeşitlilik olarak yansıtılması 
 • Parasal ödüller ve terfi imkânlarının, rekabetçi yaşamın bir gereği olarak gerçekçi olarak oluşturulması 
 • Çabaların takdiri ve yapılan işin, çalışanın bilgi ve becerilerinin gelişimine katkıda bulunması 
 • Çalışma saatleri konusunda çalışanlara izin tanınması, esnek davranılması 
 • Çalışanların kişisel ve mesleki kariyerini geliştirmeyi ve ilerletmeyi mümkün kılınması gibi uygulamalar, bkz;

Bunlar ve daha fazla özellikler, markalaşmayı sağlayan, kurum vizyon ve kültürüne sahip olan şirketlerin, çalışan değer önermeleri için sunduğu özelliklerdir. Sunulan inisiyatifler, kurumdan kuruma farklılık ve çeşitlilik gösterebilmektedir. Bu özelliklerin temel taşları, insancıl ve ahlaki değerlere saygı gösterecek şekilde, çalışanlara ayrıcalık sağlanmasıdır. 

  Değerlendirdiğimiz de çalışan değer önermesi, kurumların çalışanları yalnızca iş gücü olarak görmeyip onları da birer müşteri ve güç olarak kabul etmesiyle, kurumun çalışanlarına sağladığı özel ayrıcalık ve düzenlemelerdir. Çalışanların iç hedef kitle olarak kabul edilmesi ve memnuniyeti sonucunda, şirketler artı değer ve ayrıcalık kazanmaktadır. Bu durum, çalışanların değer ve motivasyonunun arttırmakta, şirketler için de reklam, mevcut çalışan gücü, potansiyel güç ve itibar yönetimini sağlamaktadır. Sistemi oluştururken ekonomik unsurların yanı sıra daha çok rahat, güvenilir ve çalışanların kendilerini mutlu edecekleri düzenlemelerin oluşturulmasına dikkat edilmedir. Böylelikle kurumlar kendileri ve çalışanları için başarıyı yakalayabileceklerdir.

Bu Yazıyı Paylaşın