Çalışan Adanmışlığı İşletmelerde Neden Önemlidir ?

Çalışan Adanmışlığı İşletmelerde Neden Önemlidir?

Günümüz şirketlerinin rekabet avantajı yakalabilmek ve bunu sürdürülebilir kılmak adına daha az kaynak ile daha fazla verimlilik elde etme zorunluluğu doğmaktadır. Bunun için en kritik rekabet kaynağı olan çalışanlarının sürekli olarak iyi performans sergilemeleri ve şirketlerine adanmış olmaları gerekmektedir. Çalışan beklentilerinin hızla değiştiği ve iş tatmininin düşük olduğu bu dönemde adanmış çalışanlara sahip olmak ve bu çalışanların bilgi,beceri ve yeteneklerinden maksimum düzeyde yararlanmak şirketin başarısını arttırmada önemli bir rol oynamaktadır.

Adanmışlık ile ilgili çeşitli tanımlamaların yapılmış olmasına ilişkin genel çerçevede ; çalışanın görev ve sorumluluklarını yerine getirirken fiziksel,bilişsel ve duygusal olarak tümüyle emeğini ortaya koyması,işi ile bütünleşmesi,performansını sergilerken enerjik bir halde olması, işine , şirkete ve çalışanlara yönelik olumlu bir ruh hali içinde olması şeklinde tanımlayabiliriz. Kahn’a (1992) göre çalışan işini anlamlı buluyorsa, güvenliğinden eminse ve işine ilişkin hem içsel hem de dışsal kaynakları mevcutsa tüm benliğiyle işinde var olmakta ve kendisini işine adamaktadır.

Peki Bu Adanmışlık Neden Önemlidir ?

Kendini işine adamış bir çalışanın yaratıcılığının daha fazla ortaya çıkması ile üretkenliğinde artış olması,kendi isteği ile fazladan çaba gösterme eğiliminde olması, iş motivasyonunun yüksek olması sebebiyle işe devamsızlığının az olması, şirketin amaçları ile kendi amaçlarını özdeşleştirmesi, diğer çalışanlara destek olacak yaklaşımlarda bulunması şirketin başarısını etkileyen ve şekillendiren bir hal almaktadır.Dolayısıyla şirketler çalışan adanmışlığını nasıl sağlayacaklarını , adanmış çalışanları nasıl elde tutacaklarını ve iş tatmini oluşturarak gönüllü işten ayrılmaları nasıl minimize edeceklerini düşünmek ve bu doğrultuda strateji geliştirerek uygulamaya dökmeleri gerekmektedir.Çalışan adanmışlığında bireyselliğin yanı sıra ücretlendirme,ödül sistemi, kariyer geliştirme, liderlik ve motivasyon, çalışma koşullarında iyileştirme, sağlıklı işyeri kültürü gibi örgütsel faktörlerin rol oynadığı gerçeği yadsınamamaktadır.

Sahip olunan adanmışlık ile çalışanın daha fazla emek vermesi, şirketin genel performansı,karlılığı ve verimliliği üzerinde olumlu bir etki yarattığı çeşitli araştırmalarla ortaya konmuş ve desteklenmiştir. Aynı zamanda bu çalışanların işyerinde diğer çalışanlar ile işbirliği içerisinde çalışmaya yatkın olması işbirliği içerisinde çalışma kültürünün oluşmasını da sağlamakla birlikte diğer çalışanların üzerinde de olumlu bir etki yaratıyor. Bu etki de şirketlerin hedeflerine ulaşmada ve başarılı olmada önünde engel oluşturan işgücü devir hızı oranının düşük olmasını destekleyerek şirketlerin mevcut hedeflerini gerçekleştimesine yardımcı olmaktadır.

KAYNAKhttps://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/917941

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/153588
https://acikbilim.yok.gov.tr/bitstream/handle/20.500.12812/612110/yokAcikBilim_10163471.pdf?sequence=-1

Bu Yazıyı Paylaşın