2022 İş Kanunu İdari Para Cezaları

 2022 İş Kanunu İdari Para Cezaları

2022 İş Kanunu İdari Para Cezaları

Yasal düzenlemelere uymamak, yine yasalarca belirlenen ceza yaptırımlarını doğuruyor. Para olarak belirlenen bazı cezalar ise asgari ücret üzerinden her yıl güncelleniyor. 2022 yılında geçerli olacak asgari ücretin 5.004 TL olarak belirlenmesinin ardından, 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine uymayan iş yerleri için de 2022 yılında aşağıdaki rakamlar üzerinden idari para cezası uygulanacak.

 4857 İş   Kanunu

Konu

 Aykırılık   Durumunda   Cezai  Yaptırım

Cezayı Gerektiren Fiil

 Ceza     Miktarı

 3

İşyerini Bildirme Yükümlülüğü

98

Maddenin ikinci fıkrasındaki işyerini muvazaalı olarak bildiren (alt işverenle ilgili bildirimi muvazaalı olan) asıl işveren ile alt işveren veya vekillerine ayrı ayrı.

47.410

5

Eşit Davranma İlkesi

99/1 -a

İşçilere eşit davranma ilkesine uyumayan işverene eşit davranmadığı her işçi için.

398

7

Geçici İş İlişkisi

99/1 -b

Geçici iş ilişkisi hükümlerine aykırı davranan işverene aykırı davranılan her işçi için.

665

8

İş Sözleşmesi Yapılmadığında İşçiye Verilmesi Zorunlu Belge

99/1 -c

Çalışma koşullarına ilişkin belge vermeyen işverene belge verilmeyen her işçi için.

398

14

Çağrı Üzerine ve Uzaktan Çalışma

99/1 -c

Çağrı üzerine çalışma usulüne ilişkin hükümlere uymayan işverene hükümlere uyulmayan her işçi için.

398

28

Çalışma Belgesi

99/1 -d

İşten ayrıldığı halde çalışma belgesi verilmeyen veya verilen çalışma belgesine yanlış bilgi yazılan her işçi için

398

7/f

Geçici İş İlişkisi – Üretimde Öngörülemeyen Artış

99/2. fıkra

Öngörülen ilke ve yükümlülüklere aykırı olarak geçici işçi çalıştıran işveren veya işveren vekiline bu durumdaki her işçi için.

2.665

29

Toplu İşten Çıkarma

100

Toplu işten çıkarma hükümlerine aykırı davranarak işçi çıkaran işverene, işten çıkarılan her bir işçi için.

1.559

30

Engelli ve Eski Hükümlü Çalıştırma Zorunluluğu

101

İşverenin engelli işçi çalıştırma yükümlülüğü olduğu halde, çalıştırmadığı her engelli işçi ve çalıştırılmayan her ay için.

5.918

32

Ücretin Ödenmemesi

102/a

Ücretin veya Kanundan; toplu iş sözleşmesinden ya da iş sözleşmesinden doğan ücretin kasten ödenmemesi veya eksik ödenmesi halinde ücreti ödenmeyen her işçi ve her ay için.

429

39

Asgari Ücret

102/a

 

Asgari ücretin ödenmemesi veya noksan ödenmesi; ücret, prim, ikramiye ve bu nitelikteki her çeşit istihkakın zorunlu tutulduğu halde özel olarak açılan banka hesabına yatırılmaması halinde her işçi ve her ay için.

429

37

Ücret Pusulası

102/b

Ücret hesap pusulası düzenlenmemesi,

1.559

38

Ücret Kesme

102/b

Yasaya aykırı olarak ücret kesme cezası verilmesi.

1.559

52

Yüzdelerin Belgelenmesi

102/b

Yüzde usulü uygulanan işyerlerinde, her hesap pusulasının genel toplamını gösteren belgenin işçilerin seçtiği temsilciye verilmemesi.

1.559

41

Fazla Çalışma Ücreti

102/c

Fazla çalışma ücreti ödenmeyen, hak ettiği serbest zamanı altı ay içinde kullandırılmayan, onayı alınmadan fazla çalıştırılan her bir işçi için.

756

56

Yıllık Ücretli İznin Uygulanması

103

Yıllık ücretli izni yasaya aykırı olarak bölünen her işçi için.

756

57

Yıllık İzin Ücreti

103

Yıllık izin ücreti yasaya aykırı şekilde veya eksik ödenen her işçi için.

756

59

Sözleşmenin Sona Ermesinde İzin Ücreti

103

İş sözleşmesinin sona ermesinde kullanmadığı iznin ücreti ödenmeyen her bir işçi için.

756

60

İzinlere İlişkin Düzenlemeler

103

İzin yönetmeliğine aykırı olarak izin kullandırılmayan veya eksik kullandırılan her işçi için.

756

63

Çalışma Süresi

104

Çalışma sürelerine ve bunlara ilişkin yönetmelik hükümlerine uymamak.

4.173

64

Telafi Çalışması

104

Telafi çalışmasına ilişkin yasa hükümlerine uyulmadan çalıştırılan her işçi için.

756

68

Ara Dinlenmesi

104

Ara dinlenmelerinin kanun hükmüne göre verilmemesi.

4.173

69

Gece Süresi ve Gece Çalışmaları

104

İşçileri geceleri 7,5 saatten fazla çalıştırmak, gece ve gündüz postalarını değiştirmemek.

4.173

71

Çalıştırma Yaşı ve Çocukları Çalıştırma Yasağı

104

Çalıştırma yaşı ve çocukları çalıştırma yasağı hükümlerine aykırı davranmak.

4.173

72

Yer ve Su Altında Çalıştırma Yasağı

104

18 yaşını doldurmamış erkek ve her yaştaki kadınları yer altı ve su altında çalıştırmak.

4.173

73

Gece Çalıştırma Yasağı

104

Çocuk ve genç işçileri gece çalıştırmak, çalıştırma yasağına ilişkin kanun ve yönetmelik hükümlerine aykırı davranmak.

4.173

74

Analık Halinde Çalışma ve Süt İzni

104

Doğum öncesi ve sonrası sürelerde kadınları çalıştırmak veya ücretsiz izin vermemek.

4.173

75

İşçi Özlük Dosyası

104

İşçi özlük dosyalarını düzenlememek.

4.173

76

Yönetmelik Hükümlerine Uymama

104

Çalışma sürelerine ilişkin yönetmelik hükümlerine uymamak.

4.173

90

İş ve İşçi Bulmaya Aracılık

106

İş-Kur’dan izin almaksızın iş ve işçi bulma faaliyetinde bulunmak. (Bu cezanın uygulanmasında 4904 sayılı Türkiye İş Kurumu Kanununun 20 nci maddesinin (h) bendindeki tutar esas alınır.)

37.929

92

Yetkili Makam ve Memurlar

107

İş müfettişlerinin davetine gelmemek, ifade ve bilgi vermemek, gerekli belge ve delilleri göstermemek ve vermemek, müfettişlere gerekli kolaylığı göstermemek.

37.929

96/1

İşçi ve İşverenin Sorumluluğu

107

İş müfettişleri tarafından ifade ve bilgilerine başvurulan işçilere telkinde bulunmak, işçileri gerçeği saklamaya ya da değiştirmeye sevk etmek veya zorlamak.

37.929

96/2

İşçi ve İşverenin Sorumluluğu

107

İşçilerin; gerçeğe aykırı haberler vererek işvereni gereksiz işlemlerle uğraştırmaları veya haksız yere kötü duruma düşürmeye kalkışmaları, denetim ve teftişin yapılmasını güçleştirmeleri, kötü niyetli davranışlarda bulunmaları.

37.929

107/2

İş Hayatının Denetimi ve Teftişi İle İlgili Hükümlere Aykırılık

107/2

İş müfettişlerinin teftiş ve denetim görevlerini yapmalarını ve sonuçlandırmalarını engellemek.

37.929

 

 

Kaynak: www.iskanunu.com