2023 SGK İdari Para Cezaları

CEZA MISIN SEN BANA

Hep şikayet ederdim. Türkiye’de denetim sistemi yetersiz diye. Bana göre en küçük kurumdan tutunda en büyük kuruma kadar tüm kurumların denetlenmesi gerekiyor. Denetim, sadece kurumlarda değil her yerde, her şekilde, her tarzda olmalı. Mevcut bir düzenin bozulmaması işlenebilmesi ve doğru bir sürecin yürütülmesi adına bu durum olmalı. Tabi bunun içinde elbette kurallara bağlı olması gerekir. Bu kuralların olmadığı takdirde de bir yaptırımı olması gerekir. Çünkü sektörün büyüklüğü ülke ekonomisine katkı sağlarken kişilere istihdam yolu açıyor gibi düşünebiliriz. Bizim burada derdimiz ve denetlene bilirlik konumuz tamamen mevcut yapıyı bozan, tabiri caizse verilen emeği çalan ve mevcut düzen ile sistemin bozulmamasını sağlamak. Tabi bunun için herkesin pozisyonu gereği, işi icabı görevini doğru yapması gerekiyor. 

Türkiye’de 4857 sayılı iş kanunu yürürlüktedir. Çalışma hayatında ve tüm sektörlerde, iş kollarında çalışma bakanlığına bağlı 5510 sayılı çalışma ve sosyal güvenlik kurumu bu işi yürütmektedir. Kurumun şu an ki başkanı 2022 yılında atanan Sayın Kürşat ARAT’tır.

Biliyorsunuz ki Türkiye’de çalışma ve sosyal güvenlik sistemi, sigortalılar ve işverenlerden toplanan primler ile bunlara devlet katkısı sonucu oluşan fondan, hak sahiplerine çeşitli yardımların yapılması suretiyle işlemektedir. Sistemin düzenli bir şekilde işlemesi, tarafların yükümlü oldukları mevzuatta belirlenen usul ve esaslara uygun olarak yerine getirmelerine bağlıdır. Mevzuat, sosyal güvenlik yükümlülüklerinin usulüne uygun olarak yerine getirilmemesi halinde çeşitli yaptırımlar öngörmektedir. Bunların başında ise idari para cezaları gelmektedir.

SGK tarafından uygulanan idari para cezaları ( İPC ) 5510 sayılı Kanunun 102. maddesinde yer almaktadır. 102. maddeye göre toplamda 39 farklı türde ve tutarda ceza vardır. SGK idari para cezalarında iki türlü indirim uygulanmaktadır. Peşin ödendiği takdirde %25’lik bir indirim söz konusudur. 

5510 sayılı Kanunun 102 nci maddesine istinaden 2023 yılı için SGK tarafından uygulanacak olan idari para cezalarından birkaç tanesini yazalım.

İLGİLİ MADDEUYGULANACAK İDARİ PARA CEZASININ NEDENİCEZA TUTARI
102-a/3İşyeri esas alınmak suretiyle sigortalı işe giriş bildirgesinin verilmediğine ilişkin yukarıdaki tespitin ardından, bir yıl içinde yukarıda sayılan (102-a/2) durumlardan biriyle tekrar bildirge verilmediğinin anlaşılması halinde, bildirgeyi vermekle yükümlü olanlar hakkında bu defa her bir bildirge için asgari ücretin beş katı tutarında idari para cezası uygulanır.(Asgari ücretin 5 katı) 50.040 TL
102-b/2Diğer defterleri tutmak zorunda olanlar için asgari ücretin iki katı tutarında idari para cezası uygulanır.(Asgari ücretin 2 katı) 20.016 TL
102-c/4Belgenin; mahkeme kararından, denetim elemanlarının tespitlerinden, bankalar, döner sermayeli kuruluşlar, kamu idareleri ile kanunla kurulan kurum ve kuruluşlardan alınan bilgi ve belgelerden, hizmetleri veya kazançları Kuruma bildirilmediği veya eksik bildirildiği anlaşılan sigortalılarla ilgili olması halinde, belgenin asıl veya ek nitelikte olup olmadığı, işverence düzenlenip düzenlenmediği dikkate alınmaksızın, aylık asgari ücretin iki katı tutarında idari para cezası uygulanır.(Asgari ücretin 2 katı) 20.016 TL
102-dKurumun denetim ve kontrolle görevlendirilmiş memurları veya serbest muhasebeci malî müşavirler ile yeminli malî müşavirlerce düzenlenen raporlara istinaden, Kuruma bildirilmediği tespit edilen eksik işçilik tutarının mal edildiği her bir ay için, aylık asgari ücretin iki katı tutarında idari para cezası uygulanır.(Asgari ücretin 2 katı) 20.016 TL
102-e/1Kamu idareleri ile bilânço esasına göre defter tutmakla yükümlü olanlar için, aylık asgari ücretin oniki katı tutarında idari para cezası uygulanır.(Asgari ücretin 12 katı) 120.096 TL

(2023 yılında SGK tarafından uygulanan tüm idari para cezalarını alttaki linkimizden ulaşabilirsiniz ) 

KAYNAK : 

https://www.sadettinorhan.net/10_soruda_sgk_cezalari.html

Bu Yazıyı Paylaşın