2023 İş Kanunu İdari Para Cezaları

2023 İŞ KANUNU İDARİ PARA CEZALARI

Ülkemiz çalışma hayatını düzenleyen birçok yasa, mevzuat ve yönetmelik mevcuttur. Bu düzenleyici unsurlar arasında elbette en çok karşımıza çıkan, çalışma hayatının en belirgin sınırlarını çizmiş olan 4857 sayılı İş Kanunu’dur.

İş Kanunu, içerdiği hükümler ile işçi-işveren ilişkisine yönelik olarak birçok konuda işveren ve işçiye belli sorumluluklar yüklemiştir. İçerdiği hükümler ile özellikle işverenin çalışma hayatına yönelik uyması gereken kuralları hem işçi hem de işyeri ile alakalı olarak yerine getirmesi gereken koşulların sağlanmaması halinde ise işvereni belli yaptırımlara bağlamıştır. İşçinin korunmasını esas alarak işçi ve işverene belli sorumluluklar yükleyen 4857 sayılı İş Kanunu’nun, uyulmaması durumunda idari para cezalarına sebep olan hükümlerini ve güncel idari para cezası miktarlarını aşağıda yer alan 2023 Yılı 4857 Sayılı İş Kanunu İdari Para Cezaları tablomuzdan inceleyebilirsiniz.

2023 Yılı 4857 Sayılı İş Kanunu İdari Para Cezaları Tablosu:

Yükümlülük MaddesiCeza MaddesiCezayı Gerektiren Fiil2023Ceza Tutarı
398Maddenin ikinci fıkrasındaki işyerini muvazaalı olarak bildiren (alt işverenle ilgili bildirimi muvazaalı olan) asıl işveren ile alt işveren veya vekillerine ayrı ayrı.105.688 TL
599/1-aİşçilere eşit davranma ilkesine uyumayan işverene eşit davranmadığı her işçi için.885 TL
799/1-bGeçici iş ilişkisi başlıklı 7 nci maddedeki ilke ve yükümlülüklere aykırı olarak geçici işçi çalıştıran işverene bu durumdaki her işçi için.1.480 TL
7/2 (f) bendi99/1-bGeçici iş ilişkisi başlıklı7 nci maddenin ikinci fıkrasının (f) bendine aykırı olarak davranan işverene bu durumdaki her işçi için para cezası dört katı artırılarak uygulanır.5.921 TL
899/1-cYazılı iş sözleşmesi yapılmayan hallerde, işçiye çalışma koşullarına ilişkin belge vermeyen işverene belge verilmeyen her işçi için.885 TL
1499/1-cÇağrı üzerine çalışma ve uzaktan çalışma usulüne ilişkin hükümlere uymayan işverene hükümlere uyulmayan her işçi için.885 TL
2899/1-dİşten ayrıldığı halde çalışma belgesi verilmeyen veya verilen çalışma belgesine yanlış bilgi yazılan her işçi için.885 TL
29100Toplu işten çıkarma hükümlerine aykırı davranarak işçi çıkaran işverene, işten çıkarılan her bir işçi için.3.475 TL
30101İşverenin engelli işçi çalıştırma yükümlülüğü olduğu halde, çalıştırmadığı her engelli işçi ve çalıştırılmayan her ay için.13.190 TL
30101İşverenin eski hükümlü işçi çalıştırma yükümlülüğü olduğu halde çalıştırılmadığı her eski hükümlü işçi ve çalıştırılmayan her ay için.13.190 TL
32102/aÜcretin veya Kanundan, toplu iş sözleşmesinden ya da iş sözleşmesinden doğan ücretin kasten ödenmemesi veya eksik ödenmesi halinde ücreti ödenmeyen her işçi ve her ay için.956 TL
32102/aÜcret, pirim, ikramiye ve bu nitelikteki her çeşit istihkakın zorunlu tutulduğu halde özel olarak açılan banka yatırılmaması halinde her işçi ve her ay için.956 TL
37102/bÜcret hesap pusulası düzenlememek.3.475 TL
38102/bKanuna aykırı olarak ücret kesme cezası vermek veya kesintinin sebebini işçiye bildirmemek, hesabını bildirmemek3.475 TL
39102/aAsgari ücretin ödenmemesi veya noksan ödenmesi, işçiye asgari ücretten düşük ücret ödenmesi halinde her işçi ve her ay için.956 TL
41102/cFazla çalışma (fazla mesai) ücreti ödenmeyen, hak ettiği serbest zamanı altı ay içinde kullandırılmayan, fazla saatlerde yapılacak çalışmalar için onayı almayan her bir işçi için.1.683 TL
52102/bYüzde usulü uygulanan işyerlerinde, her hesap pusulasının genel toplamını gösteren belgenin işçilerin seçtiği temsilciye verilmemesi.3.475 TL
56103Yıllık ücretli izni kanuna aykırı olarak bölünen her işçi için.1.683 TL
57103Yıllık izin ücreti yasaya aykırı şekilde veya eksik ödenen her işçi için.1.683 TL
59103İş sözleşmesinin sona ermesinde kullanmadığı yıllık izinlere ait ücreti ödenmeyen her bir işçi için.1.683 TL
60103Yıllık Ücretli İzin Yönetmeliğine aykırı olarak izin kullandırılmayan veya eksik kullandırılan her işçi için.1.683 TL
63104Çalışma sürelerine ve bunlara ilişkin yönetmelik hükümlerine uymamak.9.302 TL
64104Telafi çalışmasına ilişkin kanun hükümlerine uyulmadan çalıştırılan her işçi için.1.683 TL
68104Ara dinlenmelerinin (mola sürelerinin) kanun hükmüne göre verilmemesi.9.302 TL
69104İşçileri geceleri 7,5 saatten fazla çalıştırmak, gece ve gündüz postalarını değiştirmemek.9.302 TL
71104Çocukları çalıştırma yaşı ve çalıştırma yasağı hükümlerine aykırı davranmak.9.302 TL
7210418 yaşını doldurmamış erkek ve her yaştaki kadınları yer altı ve su altında çalıştırmak.9.302 TL
73104Çocuk ve genç işçileri gece çalıştırmak, çalıştırma yasağına ilişkin kanun ve yönetmelik hükümlerine aykırı davranmak.9.302 TL
74104Doğum öncesi ve doğum sonrası izin sürelerinde kadın işçiyi çalıştırmak veya ücretsiz doğum izni vermemek.9.302 TL
75104İşçi özlük dosyalarını düzenlememek.9.302 TL
76104Çalışma sürelerine ilişkin yönetmelik hükümlerine uymamak.9.302 TL
92/2107/1-aİş müfettişlerinin davetine gelmemek, ifade ve bilgi vermemek, gerekli belge ve delilleri göstermemek ve vermemek, müfettişlere gerekli kolaylığı göstermemek.84.552 TL
96/1107/1-bİşverenin; iş müfettişleri tarafından ifade ve bilgilerine başvurulan işçilere telkinlerde bulunması, gerçeği saklamaya veya değiştirmeye zorlaması ya da ilgili makamlara ifade vermeleri üzerine onlara karşı kötü davranışlarda bulunması.84.552 TL
107/2107/2İş müfettişlerinin teftiş ve denetim görevlerini yapmalarını ve sonuçlandırmalarını engellemek.84.552 TL

Bu Yazıyı Paylaşın