İSTİHDAM TEŞVİKLERİNDEN NASIL YARARLANILIR ?

5510 sayılı kanun kapsamında sigortalı çalıştıran özel sektör işverenlerine; kayıtlı sigortalı istihdamının korunması ve artırılması, kadınlar, gençler ve engellilerin istihdamının arttırılması amacıyla belirli şartları taşıyan işsizleri istihdam eden işverenlere değişen sürelerle ve tutarlarla prim veya ücret destekleri sağlanmaktadır. Bu desteklerin bazıları İşsizlik Sigortası Fonu’ndan bazıları ise  Hazine ve Maliye Bakanlığınca karşılanmaktadır. Özel sektör işverenleri açısından prim maliyetlerini azaltmak ve rekabet koşullarına uyum sağlamak için güncel teşvik imkanları ciddi bir önem taşımaktadır. 

İstihdam Teşvikleri Nelerdir?

 • Asgari Ücret Desteği (6770), Malullük, Yaşlılık ve Ölüm Sigortası İşveren Hissesinden 5 Puanlık İndirim (05510), Genç, Kadın ve Mesleki Belge Sahibi Olanların İstihdamına Yönelik Teşvik (06111), Engelli Sigortalıların İstihdamına Yönelik Teşvik (14857), Sosyal Güvenlik Destek Primi İşveren Hissesinden 5 Puan İndirimi (15510), Sosyal Hizmetlerden Faydalanan Kişilerin İstihdamına Yönelik Teşvik (02828), Sosyal Yardım Alanların İstihdamına Yönelik Teşvik (03924), İşsizlik Ödeneği Alanların İstihdamı Halinde Uygulanan Prim Teşviki (05921) adlı başlıklar altında toplanan 8  istihdam teşviki bulunmaktadır.

ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ (6770)

2024 yılı Ocak ila Haziran ayları/dönemi için şartları sağlayan iş yerlerinden bildirilen sigortalılara ilişkin toplam prim ödeme gün sayısı ile 23,33 Türk Lirasının çarpımı sonucu bulunacak tutar, bu işverenlerin SGK’ya ödeyecekleri sigorta primlerinden mahsup edilir ve bu tutar İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanmaktadır. (GÜNLÜK 23,33 TL  , AYLIK 700 TL)

Teşvikten yararlanma şartları nedir?

 • Destekten, 2024 yılında ilk defa tescil edilen işyeri işverenleri ile 2023 yılında prime esas günlük kazancı 671 TL, toplu iş sözleşmesi uygulanan işyerlerinde 1.341 TL ve linyit ve taşkömürü işyerlerinde 1.789 TL altında ücretle çalıştırılan sigortalıların işverenleri yararlanmaktadır.
 • 2024 yılında ilk defa tescil edilen iş yerlerinde çalışan sigortalıların tamamı ücret sınırı olmaksızın destek ödemesinden yararlanmaktadır.
 • Destekten yararlanacak iş yerlerinin aylık prim hizmet belgelerini / muhtarasar ve prim hizmet beyannamelerini yasal süresinde vermesi, primlerini yasal süresi içinde ödemesi, SGK’ya borcunun bulunmaması (varsa yapılandırılmış / tescil ve taksitlendirilmiş olması ve düzenli ödenmesi) kayıt dışı sigortalı çalıştırmaması ve sahte sigortalı bildiriminde bulunmaması şartlarını yerine getirmeleri gerekmektedir.
 • 2023 yılında aylık prim ve hizmet belgesi ya da muhtasar ve prim hizmet beyannamesi ile bildirilen en az sigortalı sayısının altında sigortalı bildirimi yapılan aylar için destek verilmeyecektir.
 • Kayıt dışı sigortalı çalıştırılması ile sahte sigortalı bildiriminin tespiti halinde asgari ücret destekleri geri alınır. Tespit tarihinden sonra da verilmez.

MALULLÜK, YAŞLILIK VE ÖLÜM SİGORTASI İŞVEREN HİSSESİNDEN 5 PUANLIK İNDİRİM (05510)

Özel sektör işverenleri, çalıştırdıkları sigortalılara ilişkin sigortalının prime esas kazancı üzerinden hesaplanan malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primlerinin işveren hissesinin beş puanlık kısmına isabet eden tutar kadar indirimden yararlanabilir.

Teşvikten yararlanma şartları nedir?

 • Aylık prim ve hizmet belgesinin/muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin Kuruma yasal süresinde verilmiş olması,
 • Primlerin yasal süresi içinde ödenmesi,
 • Prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme zammı ve cezası borcu bulunmaması, varsa bu borçlar yapılandırılmış, taksitlendirilmiş ve düzenli ödeniyor olması,
 • Kayıt dışı sigortalı çalıştırılmaması / Sahte sigortalı bildiriminde bulunulmaması,
 • İşverenin 5335 sayılı Kanunun 30’uncu maddesinin ikinci fıkrası kapsamına giren kurum ve kuruluşlardan olmaması,
 • Yapılan işin 2886, 4734 sayılı Kanunlar ve 4734 sayılı Kanunun 3. maddesi kapsamında veya uluslararası anlaşmalara istinaden alım ve yapım işlerinden olmaması,

*Sosyal güvenlik destek primine tabi çalışanlardan dolayı 5 puanlık indirimden yararlanılamaz.

GENÇ, KADIN VE MESLEKİ BELGE SAHİBİ OLANLARIN İSTİHDAMINA YÖNELİK TEŞVİK(06111)

Özel sektör işverenlerine, 01/03/2011 – 31/12/2025 tarihleri arasında işe aldıkları sigortalılar için, sigorta primine esas kazançları üzerinden hesaplanan sigorta primi işveren payının tamamının İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanmasına imkân sağlanmıştır.

Teşvikten yararlanma şartları nedir?

İşyeri yönünden:

 • Aylık prim ve hizmet belgesinin / muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin Kuruma yasal süresinde verilmiş olması,
 • Primlerin yasal süresi içinde ödenmesi,
 • Kayıt dışı sigortalı çalıştırılmaması,
 • Prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme zammı ve cezası borcu bulunmaması, varsa bu borçlar yapılandırılmış, taksitlendirilmiş ve düzenli ödeniyor olması,
 • İşe girdiği tarihten önceki işyerinin 6 aylık ortalamasına ilave olarak çalıştırılması.

Sigortalı yönünden:

 • 01/03/2011 ila 31/12/2025 tarihleri arasında işe alınmış olması,
 • 18 yaşından büyük olması,
 • İşe alındığı tarihten önceki altı aylık dönemde APHB kayıtlı olmaması,
 • Fiilen çalışması,
 • Kadın sigortalının 18 yaşından büyük olması halinde olması halinde 24 ila 54 ay arasında destek verilmektedir.
 • Erkek sigortalının 18 – 29 yaş arasında olması halinde 24 ila 54 ay arasında, 29 yaşından büyük olması halinde 6 ila 30 ay arasında destek verilmektedir.

ENGELLİ SİGORTALI İSTİHDAMINA YÖNELİK TEŞVİK(14857)

Özel sektöre ait işyerlerinde çalıştırılan engelli sigortalıların, prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan sigorta primi işveren hisselerinin tamamının Hazine ve Maliye Bakanlığınca karşılanması imkanı sağlanmıştır.

Teşvikten yararlanma şartları nedir?

 • Engelli sigortalı çalıştırılması,
 • Aylık prim ve hizmet belgesi Kuruma yasal süresinde verilmiş olması,
 • Primlerin ödenmiş olması,

*Sosyal güvenlik destek primine tabi çalışan sigortalılar ile aday çırak, çırak ve öğrencilerden dolayı bu teşvikten yararlanılamaz. 5 puanlık indirim PEK üzerinden, kalan % 15,5 işveren hissesi ise asgari ücret üzerinden hesaplanmaktadır.

SOSYAL GÜVENLİK DESTEK PRİMİ İŞVEREN HİSSESİ 5 PUAN İNDİRİMİ (15510)

5510 Sayılı Kanun’un geçici 95. maddesinin birinci maddesi kapsamında emekli olanların en son çalıştıkları özel sektör iş yerinde işten ayrıldıkları tarihi takip eden 30 gün içerisinde sosyal güvenlik destek primine tabi çalışmaya başlamaları halinde, sosyal güvenlik primi işveren hissesinin 5 puanlık kısmına isabet eden tutar Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından karşılanmaktadır.

Teşvikten yararlanma şartları nedir?

İşyeri Yönünden:

 • Aylık prim ve hizmet belgesinin / muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin yasal süresinde verilmesi,
 • Primlerin yasal süresinde ödenmesi,
 • Türkiye genelinde prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme zammı ve cezası borcu bulunmaması (varsa yapılandırılmış/tecil ve taksitlendirilmiş olması ve düzenli ödenmesi),
 • Kayıt dışı sigortalı çalıştırılmaması, sahte sigortalı bildiriminde bulunulmaması,

Sigortalı Yönünden:

 • 5510 sayılı Kanun’un geçici 95. maddesinin birinci fıkrası kapsamında 03.03.2023 tarihi ve onrasında yaşlılık veya emekli aylığı talebi nedeniyle işten ayrılması ve ayrılış tarihini takip eden 30 gün içerisinde aynı iş yerinde sosyal güvenlik destek primine tabi çalışmaya başlaması,
 • 5510 sayılı Kanun’un geçici 95. maddesinin birinci fıkrası kapsamında 03.03.2023 tarihi ve sonrasında yaşlılık veya emekli aylığı talebinde bulunması ve bu talebe istinaden sigortalıya ilk defa yaşlılık veya emekli aylığı bağlanması.

SOSYAL HİZMETLERDEN FAYDALANANLARIN İSTİHDAMI HALİNDE UYGULANAN TEŞVİK(02828)

2828 sayılı Kanunun ek 1 inci maddesi kapsamına giren kişilerin özel sektör işverenleri tarafından Prime esas kazanç alt sınır üzerinden hesaplanan sigorta primi ve işsizlik sigortası priminin sigortalı ve işveren hissesinin tamamı Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından karşılanacaktır.

Teşvikten yararlanma şartları nedir?

İşyeri yönünden:

 • Özel sektör işverenine ait olması
 • Aylık prim ve hizmet belgesinin / muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin Kuruma yasal süresinde verilmiş olması,
 • Primlerin yasal süresi içinde ödenmesi

Sigortalı yönünden:

 • 19/02/2014 tarihinden sonra işe alınmış olması
 • 2828 sayılı Kanunun ek 1 inci maddesinin birinci fıkrasının kapsamında olup; istihdam hakkından henüz yararlanmamış olanlar, istihdam hakkından yararlanmış ancak memuriyet ile ilişiği kesilenler, devlet memuru olma şartlarını taşımamaları sebebiyle kamu kurumlarında istihdamı sağlanamayan hak sahibi olması.

*Destekten yararlanma süresi 5 yıldır.

SOSYAL YARDIM ALANLARIN İSTİHDAMI HALİNDE UYGULANAN TEŞVİK(03924)

Prime esas kazanç alt sınır üzerinden hesaplanan sigorta primi işveren hissesinin tamamı Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından karşılanacaktır.

Teşvikten yararlanma şartları nedir?

İşyeri yönünden:

 • Aylık prim ve hizmet belgesinin / muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin Kuruma yasal süresinde verilmiş olması,
 • Prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme zammı ve cezası borcu bulunmaması,
 • Kayıt dışı sigortalı çalıştırılmaması,
 • Yapılandırılmış/taksitlendirilmiş borçların zamanında ve düzenli bir şekilde ödenmesine devam edilmesi,
 • Sigortalının işe alındığı yıldan önceki takvim yılında Kuruma bildirilen ortalama sigortalı sayısına ilave olarak çalıştırılması.

Sigortalı yönünden:

 • 26/04/2016 tarihi ve sonrasında işe alınmış olması,
 • İşe giriş tarihinden önceki son bir yıl içerisinde nakdî düzenli sosyal yardımlardan en az bir defa yararlanmış olanların ikamet ettiği hanede bulunması,
 • Türkiye İş Kurumuna kayıtlı işsiz olması,
 • 5510 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinin (1) numaralı alt bendi kapsamında olması.

*Destekten yararlanma süresi bir yıldır.

İŞSİZLİK ÖDENEĞİ ALANLARIN İSTİHDAMI HALİNDE UYGULANAN PRİM TEŞVİKİ(05921)

Kapsama giren sigortalı için, işsizlik ödeneğine hak kazandığı süre boyunca prime esas kazanç alt sınır üzerinden hesaplanan kısa vadeli sigorta primlerinin %1’i ile uzun vadeli sigorta primleri ve genel sağlık sigortası priminin tamamı, kalan işsizlik ödeneği süresince İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanmaktadır.

Teşvikten yararlanma şartları nedir?

İşyeri yönünden:

 • Primlerin Yasal süresinde ödenmesi,
 • Aylık prim ve hizmet belgesinin / muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin yasal süresinde verilmiş olması,
 • Sigortalının, işe alındığı tarihten önceki son altı aylık dönemde Kuruma bildirilen sigortalı sayısının ortalamasına ilave olarak çalıştırılması,

Sigortalı yönünden:

 • 01/10/2009 tarihinde veya sonraki bir tarihte işe alınmış olması,
 • İşe giriş tarihi itibariyle işsizlik ödeneği almaya hak kazanmış olması,
 • Sigortalının, işsizlik ödeneği almaya hak kazanmadan önce son çalıştığı işyeri haricindeki bir işyerinde işe başlamış olması,
 • Fiilen çalışması.

*Bu teşvik 5 puanlık indirim ile birlikte uygulanmaz.

KAYNAKÇA

https://www.iskur.gov.tr/isveren/tesvikler

https://ito.org.tr/tr/hizmetler/tesvik-ve-destekler/istihdam-tesvikleri/istihdam-tesvikleri

https://www.sgk.gov.tr/-file:///C:/Users/Hp/Downloads/61750f43-6f7a-4552-9d4a-db7abe39ef5f%20(6).pdf

https://www.sgk.gov.tr/Content/Post/c52f99f0-da6c-4029-9b9a-a0d6f96a6a42/Guncel-Prim-Tesviki-Destek-ve-Indirimleri-2024-02-05-02-35-11

https://www.sgk.gov.tr/Content/Post/94a73f12-bf1c-450b-8100-3d746450dba9/Sigorta-Prim-Tesvikleri-Sunumu-2024-03-01-04-42-14

https://www.iso.org.tr/-file:///C:/Users/Hp/Downloads/istihdam_tesvikleri-59.pdf

Bu Yazıyı Paylaşın