Yargıtay Kararı! Yargıtay’dan Evlilik Tazminatında Hakkın Kötüye Kullanımı Yorumu

Yargıtay Kararı! Yargıtay’dan Evlilik Tazminatında Hakkın Kötüye Kullanımı Yorumu

YARGITAY KARARI

9. Hukuk Dairesi 2017/14500 E., 2020/2329 K.

Yargıtay’dan Evlilik Tazminatında Hakkın Kötüye Kullanımı Yorumu

 

Davacı kadın işçinin evlilik sebebiyle feshi kendisinden kaynaklanan bir fesih nedeni olup, işverenin başlattığı soruşturma sonrasında gerçekleştirileceği anlaşılan haklı feshin sonuçlarını ortadan kaldırmak maksadıyla yapıldığı ve hakkın kötüye kullanımı niteliğinde olduğu kabul edilmelidir. Feshe konu olayda davacı işçinin davalı işyerinde işveren açısından haklı fesih sebebi oluşturduğuna kuşku duyulmayan birçok usulsüz işleminin ortaya çıkmasından sonra devam eden soruşturma sürecinde evlendiği ve bu durumu fesih nedeni yaptığı anlaşılmakla davacı işçinin hakkın kötüye kullanımı mahiyetindeki öne geçen feshi hukuken korunamaz. Açıklanan nedenlerle davacının kıdem tazminatı talebinin reddi gerekirken, mahkemece yazılı şekilde isteğin kabulüne karar verilmesi hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.

 

Dava Detayları İçin Tıklayınız.