Yargıtay Kararı!

Yargıtay Kararı!

YARGITAY KARARI

9. Hukuk Dairesi 2016/15184 E. – 2020/3693 K.

Tıbbi Tanıtım Temsilcisi (İlaç Mümessilinin) Yapmadığı Ziyareti Rapor Etmesi

Tıbbi tanıtım temsilcisinin doktor ziyaretlerini yapmaması ve yapmamış olmasına rağmen sisteme yapmış gibi kayıt girmesi haklı nedenle fesih sebebidir. Haklı nedenle fesih yapılabildiği 6 günlük hak düşürücü süre olayın gerçekleştiği tarih değil, feshe yetkili makamın feshe gerekçe gösterilen eylemi öğrenme tarihinden itibaren başlar.

DAVA DETAYLARI;

Yargıtay’a göre; davacının savunmasında kabul ettiği üzere yapılmayan doktor ziyaretlerinin yapılmış gibi sisteme girilmesi doğruluk ve bağlılığa aykırılık oluşturmaktadır. Mahkemenin de kabulü bu yönde olup somut uyuşmazlıkta fesihte hak düşürücü sürenin değerlendirilmesi gerekir. 4857 Sayılı İş Kanunu’nun 26. maddesinde fesihte hak düşürücü süre düzenlenmiş olup, Dairemiz uygulamasında 6 iş günlük hak düşürücü sürenin feshe konu olayların feshe yetkili makama ulaşma tarihinden itibaren işleyeceği kabul edilmektedir. Davacının feshe konu olayla ilgili savunması 01.10.2013 tarihinde alınmış, aynı durumdaki işçilerle ilgili yapılan soruşturma akabinde feshe yetkili makama 24.10.2013 tarihinde mail yolu ile bildirimde bulunmuştur. Davacının iş sözleşmesinin aynı tarihte feshedildiği dikkate alındığında fesih için anılan 6 iş günlük hak düşürücü sürenin geçmediği sonucuna varılmalı ve işveren tarafından yapılan feshin haklı nedene dayandığından istek konusu ihbar ve kıdem tazminatının reddine karar verilmelidir. Mahkemece hak düşürücü sürenin geçtiğinden söz edilerek her iki isteğin kabulü hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.