Yargıtay Kararı!

Yargıtay Kararı!

YARGITAY KARARI

İş kanunu madde 22’de “…çalışma koşullarında esaslı bir değişikliği ancak durumu işçiye yazılı olarak bildirmek suretiyle yapabilir. Bu şekle uygun olarak yapılmayan ve işçi tarafından altı işgünü içinde yazılı olarak kabul edilmeyen değişiklikler işçiyi bağlamaz.”  hükmü gereğince çalışma düzeninde değişikliğe gidilebilmesi için tarafların karşılıklı anlaşması gerektiği açıkça belirtilmiştir.

İş yerlerindeki çalışma süreleri kanunun 63. maddesinde düzenlenerek haftada en çok 45 saat olarak ve aksi kararlaştırılmadığı sürece haftanın çalışılan günlerine eşit olarak bölünerek uygulanır. Kanunda da belirtildiği gibi işçi ve işveren kendi arasında anlaşarak günde 11 saati aşmamak kaydıyla ve haftalık 45 saat kuralına uygun şekilde çalışma sürelerinde değişiklik yapabilir.

 

9. Hukuk Dairesi 2016/10753 K.

Dava Detayları; 

· Davacı işçi, hafta içi 5 gün olan çalışma düzeninde değişiklik yapılarak Cumartesi günlerinin de dâhil edildiği yeni çalışma saatlerini gösteren bir evrakın emrivaki yapılarak imzalatıldığını iddia ederek kıdem tazminatı, fazla mesai, yıllık izin ve son bir aylık ücret alacağını işverenden talep etmiştir.

· Davalı işveren yapılan yeni düzenlemenin iş akdine aykırı herhangi bir husus içermediğini işçinin ayrılışı aşamasında bütün alacakları ödenmiş olduğundan herhangi bir alacağının kalmadığını savunarak davanın reddini talep etmiştir.

Yerel mahkeme toplanan kanıtlar ve bilirkişi raporuna dayanarak kıdem tazminatı ve fazla mesai alacaklarını reddetmiş, yıllık ücretli izin ve ücret alacağının kabulüne karar vermiştir.

Ancak karar temyiz edilmiş ve iş şartlarında ağırlaşmaya neden olan bu değişim iş ilişkisinin başladığı dönemde yapılan sözleşmeye aykırı olduğu ve işçinin yeni çalışma düzenine ilişkin imzaladığı evrakta kabul ettiğine dair bir beyanı olmadığı gerekçesiyle iş akdinin işçi tarafından haklı nedenle feshedildiğine kanaat getirilerek kıdem tazminatı talebi kabul edilmiştir.